Shielder

Hướng Dẫn Translation Workshop

Ở màn hình chính của workshop, bạn có xem danh sách các project đang hoạt động

bạn có thể vào xem các file raw và bản dịch hoặc thêm mới một project ở đây

Màn hình tạo mới workshop gần giống như màn hình thêm Chapter

Bạn cần chọn manga và đặt title cho project ... tất nhiên phải upload ảnh raw lên dịch, Order của ảnh sẽ được hệ thống tính toán dựa vào tên của ảnh

Để dịch truyện bạn nhấn và "Dịch" trong dách sách file raw đã được upload lên

Nhấn bất kì chỗ nào của ảnh để chèn đoạn dịch vào đó. Khung dịch có thể được di chuyển ra chỗ khác bằng cách nắm kéo trên thanh Drag Bar màu xanh

Bản dịch sẽ nằm trên ảnh raw để editor có thể biết cần dịch thế nào

Có thể nhấn vào bản dịch để Edit hoặc xóa nếu cần thiết

Khi Dịch xong nhớ nhấn Hoàn thành để Editor biết bản dịch này đã hoàn thành

Có thể nhấn Hoàn Thành ở danh sách file raw hoặc dưới thanh button bar trong khu vực dịch

Khi đã dịch hoàn tất và editor đã làm xong Vui lòng chọn đóng Project để tiết kiệm ổ cúng server

Chỉ đóng khi đã hoàn tất tất cả nếu không các bản dịch sẽ mất :v ráng chịu