Ereshkigal (FO)

Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! - Nhân Vật

Loading...

Translator Name: 3ktan

Bộ 3 Từ Châu Tôn Càn - My Trúc - Giản Ung

default.jpg

Cam Ninh

default.jpg

Cam Phu Nhân

default.jpg

Chu Du

default.jpg

Chu Nhiên ( Chu Thực)

default.jpg

Chu Thái

default.jpg

Chu Thương

default.jpg

Chu Trị

default.jpg

Chúc Dung

default.jpg

Diêm Tượng

default.jpg

Điền Dự

default.jpg

Điền Phong

default.jpg

Điền Trù

default.jpg

Đinh Phụng

default.jpg

Đổng Tập

default.jpg

Dương Tu

default.jpg

Gia Cát Lượng ( Khổng Minh ) 

default.jpg

Giả Hủ ( Cổ Hủ)

default.jpg

Hạ Hầu Đôn

default.jpg

Hạ Hầu Uyên

default.jpg

Hạ Hầu Tỷ Muội

default.jpg

Hàn Hạo

default.jpg

Hàn Phúc ( Hàn Phức)

default.jpg

Hoa Đà ( Trương Giác)

default.jpg

Hoàng Cái

default.jpg

Hoàng Tổ

default.jpg

Hoàng Trung

default.jpg

Hứa Chử

default.jpg

Khoái Lương

default.jpg

Khoái Việt

default.jpg

Khuê Cố ( Bộ tướng Trương Dương)

default.jpg

Kỷ Linh

default.jpg

Lã Khoáng ( Lữ Khoáng)

default.jpg

Lã Tường ( Lữ Tường)

default.jpg

Lăng Thống

default.jpg

Liêu Hóa

default.jpg

Lỗ Túc và Chu Du

default.jpg

Lữ Bố  ( Phụng Tiên)

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Lữ Mông

default.jpg

Lưu Bị ( Huyền Đức ) - Quan Vũ ( Vân Trường ) - Trương Phi ( Dực Đức)

default.jpg

Lưu Kỳ

default.jpg

Lưu Phong

default.jpg

Lý Điển

default.jpg

Mã Trung

default.jpg

Mạnh Công Uy

default.jpg

Mạnh Hoạch

default.jpg

Mi Phu Nhân

default.jpg

Ngụy Diên

default.jpg

Nhạc Tiến

default.jpg

Nhan Lương

default.jpg

Phan Chương

default.jpg

Phó Tôn - Phó Công Đễ

default.jpg

Phùng Kỷ

default.jpg

Quách Gia

default.jpg

default.jpg

Quan Bình

default.jpg

Quan Vũ 

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Sái Mạo (Thái Mạo)

default.jpg

Tào Tháo ( Mạnh Đức)

default.jpg

Tào Hồng

default.jpg

Thạch Quảng Nguyên

default.jpg

Thái Sử Từ

default.jpg

Thẩm Phối

default.jpg

Thư Thụ

default.jpg

Tôn Càn 

default.jpg

Tôn Quyền

default.jpg

Tôn Sách

default.jpg

default.jpg

Trần Cung

default.jpg

Trần Đáo(Theo Lưu Bị - Chen Dao)

default.jpg

Trần Vũ

default.jpg

Triệu Vân

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Trương Cáp ( Trương Hợp)

default.jpg

Trương Chiêu

default.jpg

default.jpg

Trương Dương

default.jpg

Trương Liêu

default.jpg

Trương Phi

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Từ Hoảng

default.jpg

Từ Thịnh

default.jpg

Từ Thứ

default.jpg

Tuân Úc

default.jpg

default.jpg

Tưởng Khâm

default.jpg

Văn Sính

default.jpg

Viên Thiệu

default.jpg

Y Tịch

default.jpg

Like and comment to encourage translation team
Loading...
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

Light Novel - End 0 - Vol 1 - Nhân Vật - Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! - read Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! online at otakusan.net

Kết thúc Chap 0 - Vol 1 - Nhân Vật - Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! - đón đọc Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! sớm nhất tại otakusan.net

Light Novel - Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! - Vol 1 - chương 0 , Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 0, Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chapter 0, Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 0 Vol 1, Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! chương 0 Vol 1, Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms! novel chapter 0

Error

favorite