Goblin Slayer
Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done

Helck

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
198224
local_library
142 Chaps

Genres

Summary

Sau khi các Demon King đã bị đánh bại, một Demon Kingdom đang chạy một cuộc thi để chọn các vua kế tiếp. Một con người cơ bắp và cao cấp có tên Helck tham gia và nói rằng ông muốn tiêu diệt tất cả con người. Là ông nghiêm trọng? Elf “Vamiro”, một trong bốn Đại Kings của toàn Demon Empire, không thể tin vào điều này. Cô đang theo dõi cuộc thi. Câu chuyện bắt đầu trong Demon Kingdom. Các bí mật đằng sau Helck và thế giới con người là gì?

Chap Title Total Views Date Added Action
106.2 Chương 106.2 2029 21/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
106 Chương 106 712 21/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
105 Chương 105 563 21/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
104.4 Chap 104.4 1570 02/12/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
104.3 Chap 104.3 1679 02/12/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
104.2 Chap 104.2 1937 04/11/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
104.1 Chapter 104.1 1066 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
103.2 Chap 103.2 1470 15/10/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
103.1 Chapter 103.1 140 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
102 Chapter 102 1073 24/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
101.2 Chap 101.2 989 23/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
101.1 Chapter 101.1 172 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
100.2 Chap 100.2 914 09/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
100.1 Chapter 100.1 223 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
99 Chap 99 785 09/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
98.2 Chap 98.2 396 09/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
98.1 Chap 98.1 706 09/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
97.2 Chap 97.2 209 09/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
97.1 Chap 97.1 715 09/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
96.2 Chap 96.2 307 09/09/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
96 Chap 96 1221 10/06/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
95.2 Chap 95.2 1101 31/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
95.1 Chapter 95.1 139 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
94.2 Chap 94.2 192 31/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
94.1 Chapter 94.1 122 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
93.2 Chap 93.2 1115 14/05/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
93 Chap 93 1009 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
92 Chap 92 962 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
91.2 Chap 91.2 907 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
91.1 Chap 91.1 1035 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
90 Chap 90 736 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
89.2 Chap 89.2 868 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
89.1 Chap 89.1 1022 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
88.2 Chap 88.2 926 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
88.1 Chapter 88.1 135 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
87 Chap 87 1214 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
86.2 Chap 86.2 803 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
86.1 Chap 86.1 698 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
85 Chap 85 999 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
84.2 Chap 84.2 1478 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
84.1 Chap 84.1 1077 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
83 Chap 83 789 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
82.2 Chap 82.2 971 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
82.1 Chap 82.1 926 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
81 Chap 81 915 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
80.2 Chap 80.2 981 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
80.1 Chap 80.1 1001 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
79.2 Chap 79.2 961 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
79.1 Chap 79.1 893 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
78 Chap 78 981 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
77.2 Chap 77.2 889 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
77.1 Chap 77.1 1419 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
76.2 Chap 76.2 1551 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
76.1 Chap 76.1 1374 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
75.2 Chap 75.2 1183 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
75.1 Chapter 75.1 58 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
74.2 Chap 74.2 1282 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
73 Chap 73 1217 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
72 Chap 72 1310 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
71 Chap 71 1268 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
70.2 Chapter 70.2 103 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
70 Chap 70 1186 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
69.2 Chapter 69.2 96 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
69 Chap 69 1152 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
68 Chap 68 1181 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
67 Chap 67 1260 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
66 Chap 66 1263 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
65 Chap 65 1783 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
64.2 Chapter 64.2 72 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
64 Chap 64 1417 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
63.3 Chapter 63.3 99 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63.2 Chapter 63.2 99 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
63 Chap 63 1225 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
62 Chap 62 1222 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
61.2 Chap 61.2 1197 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
61.1 Chap 61.1 1278 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
60.2 Chap 60.2 1280 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
60 Chap 60 1108 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
59.2 Chapter 59.2 81 22/10/2019 Edit Informations Edit Chapter Images
59 Chap 59 1437 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
58.5 Chap 58.5 1222 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
58 Chap 58 1268 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
57.2 Chap 57.2 1488 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
57.1 Chap 57.1 1357 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
56 Chap 56 1605 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
55 Chap 55 1649 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
54 Chap 54 1377 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
53.2 Chap 53.2 1412 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
53.1 Chap 53.1 1323 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
52.2 Chap 52.2 1341 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
52.1 Chap 52.1 1396 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
51 Chap 51 1761 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
50 Chap 50 1728 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
49 Chap 49 1706 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
48 Chap 48 1618 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
47 Chap 47 1773 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
46 Chap 46 1724 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
45 Chap 45 1638 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
44 Chap 44 1549 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
43 Chap 43 1608 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
42 Chap 42 1583 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
41 Chap 41 1651 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
40 Chap 40 1933 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
39 Chap 39 1701 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
38 Chap 38 1838 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
37 Chap 37 1722 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
36 Chap 36 2005 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
35 Chap 35 2010 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
34 Chap 34 1894 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
33 Chap 33 1850 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
32 Chap 32 1953 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
31 Chap 31 1623 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
30 Chap 30 1712 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
29 Chap 29 1728 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
28 Chap 28 1705 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
27 Chap 27 1858 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
26 Chap 26 1717 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
25 Chap 25 1652 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
24 Chap 24 1694 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
23 Chap 23 1533 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
22 Chap 22 1861 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
21 Chap 21 1977 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
20 Chap 20 2107 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
19 Chap 19 1939 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
18 Chap 18 2295 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
17 Chap 17 2356 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
16 Chap 16 2296 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
15 Chap 15 2499 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
14 Chap 14 2440 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
13 Chap 13 2449 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
12 Chap 12 2359 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
11 Chap 11 2323 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
10 Chap 10 2415 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
9 Chap 9 2516 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
8 Chap 8 2503 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
7 Chap 7 2768 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
6 Chap 6 2512 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
5 Chap 5 2857 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
4 Chap 4 3005 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
3 Chap 3 3296 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
2 Chap 2 4223 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images
1 Chap 1 5401 23/04/2017 Edit Informations Edit Chapter Images

Info

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite