UnOrdinary

Other Name
UnOrdinary
Translator Name Unique
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

UnOrdinary

favorite 8 / 10
person 45 votes
visibility
510802
local_library
213 Chaps

Genres

Summary

Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này

Chap Title Total Views Date Added Action
215 Chương 215 333 9 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 398 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 146 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 147 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 711 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 174 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 132 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 182 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 133 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 166 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 126 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 185 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 169 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 143 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 146 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 141 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 121 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 137 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 149 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 182 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 162 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 130 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 139 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 158 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 144 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 149 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 168 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 170 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 160 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 157 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 174 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 171 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 236 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 (SS2) 1735 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 (SS2) 702 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 (SS2) 1035 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 (SS2) 587 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 (SS2) 533 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 (SS2) 539 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 (SS2) 510 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 (SS2) 537 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 (SS2) 1265 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 (SS2) 548 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 (SS2) 475 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 (SS2) 499 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 (SS2) 1377 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 (SS2) 723 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 (SS2) 666 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 (SS2) 582 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 (SS2) 761 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 (SS2) 597 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 (SS2) 567 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 (SS2) 659 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 (SS2) 1605 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 (SS2) 1298 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 (SS2) 1440 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 (SS2) 858 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 (SS2) 1804 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 (SS2) 2089 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3284 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 2350 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 2021 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1144 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1259 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1260 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1111 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1167 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 2130 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1253 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1065 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1073 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 3988 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2237 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2081 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 2471 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2084 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2033 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1589 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 1514 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 1599 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 1360 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 1407 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 1463 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 2538 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 1429 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 2731 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 753 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 1526 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 698 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 1530 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 chap 124 1469 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 673 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 1416 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 738 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 1301 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 611 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 1472 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2482 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1140 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1216 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1164 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chap 113 2350 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 1134 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1753 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1470 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 chap 109 1881 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2133 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1532 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1358 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1396 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1267 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1330 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1258 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1200 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1285 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1084 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1081 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1129 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1220 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1333 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1138 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1241 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1236 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1749 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1581 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1284 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1470 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1736 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 1669 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1064 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 1101 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3288 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3781 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3805 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2303 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2212 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2227 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2001 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2195 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2031 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 4455 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4460 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5142 10/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 4069 10/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 4762 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 4896 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3633 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5107 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 313 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5162 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4373 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4199 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5162 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5025 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4311 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5098 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5015 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4431 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3959 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3860 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3618 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3284 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4681 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4113 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4985 03/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1376 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 945 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5127 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3736 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3859 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3773 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3587 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4426 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4052 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4976 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5103 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5189 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5241 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5165 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5316 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5760 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5188 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5194 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5170 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5206 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5213 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5202 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5237 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5167 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5154 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5210 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5197 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5211 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5204 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5284 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5215 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5272 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5269 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5246 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5288 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5278 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5303 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5317 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5331 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5333 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5305 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5383 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5353 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5437 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5531 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5631 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6135 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 6328 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
UnOrdinary
Translator Name Unique
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite