Otaku Sanctuary

UnOrdinary

Other Name
UnOrdinary
Translator Name Unique
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

UnOrdinary

favorite 8 / 10
person 45 votes
visibility
497717
local_library
180 Chaps

Genres

Summary

Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này

Chap Title Total Views Date Added Action
181 Chapter 181 (SS2) 1322 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 (SS2) 553 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 (SS2) 946 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 (SS2) 511 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 (SS2) 459 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 (SS2) 469 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 (SS2) 444 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 (SS2) 470 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 (SS2) 1194 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 (SS2) 451 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 (SS2) 425 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 (SS2) 457 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 (SS2) 1345 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 (SS2) 668 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 (SS2) 619 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 (SS2) 528 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 (SS2) 586 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 (SS2) 564 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 (SS2) 528 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 (SS2) 624 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 (SS2) 1573 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 (SS2) 1270 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 (SS2) 1404 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 (SS2) 835 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 (SS2) 1762 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 (SS2) 2028 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3239 29/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 2323 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 1991 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1117 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1218 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1229 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1094 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1150 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 2088 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1208 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1046 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1024 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 3970 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2199 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 2050 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 2427 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 2068 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1966 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1559 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 chap 136 1478 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 chap 135 1552 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 chap 134 1330 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 chap 133 1332 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 chap 132 1377 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 chap 131 2491 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 chap 130 1320 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 chap 129 2684 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 702 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 chap 127 1483 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 649 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 chap 125 1492 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 chap 124 1411 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 627 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 1389 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 690 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 chap 120 1267 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 597 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 chap 118 1443 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2455 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1129 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1184 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1141 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chap 113 2313 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 chap 112 1114 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1733 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1444 17/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 chap 109 1854 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2089 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1484 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1301 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1331 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1242 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1297 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1215 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1169 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1227 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1038 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1044 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1076 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1186 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1287 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1108 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1212 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1202 07/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1731 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89 1547 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 chap 88 1213 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 chap 87 1447 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 1676 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 1637 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1033 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 1066 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3256 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3753 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3790 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2284 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2201 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2182 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1955 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2142 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2012 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 4429 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 4433 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5130 10/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 4041 10/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 4734 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 4862 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3594 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5103 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 299 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5136 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4344 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4179 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5158 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5009 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4249 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5092 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4986 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4302 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3908 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3789 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3587 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3250 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4641 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4080 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4946 03/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1332 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 917 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5121 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3701 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3832 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3740 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3540 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4394 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4012 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4916 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5097 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5183 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5235 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5151 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5296 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5746 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5168 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5186 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5160 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5188 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5203 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5186 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5231 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5157 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5146 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5202 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5183 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5203 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5192 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5274 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5201 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5258 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5247 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5228 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5270 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5260 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5287 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5293 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5309 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5309 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5279 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5361 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5311 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5401 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5489 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5583 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6065 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 6278 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
UnOrdinary
Translator Name Unique
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite