Belfast (Azur lane)

Kyou no Cerberus

Other Name
Kyou no Cerberus
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author SAKURAI Ato
Status Done
Year Released 2014

Kyou no Cerberus

favorite 8 / 10
person 52 votes
visibility
314752
local_library
60 Chaps

Genres

Summary

Chiaki ra nhận bưư phẩm đến như mọi khi nhưng lần này lại khác. Một cô gái từ trong gói bưư phẩm nhảy ra và cô gái này không bình thường...

Chap Title Total Views Date Added Action
57 Chương 57 5047 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5155 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4552 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5405 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5385 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5308 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5312 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5351 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5390 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5350 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5331 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5444 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5284 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5345 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5336 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5257 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5292 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5296 01/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5294 28/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5308 02/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5251 24/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5268 06/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5285 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5275 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5256 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5239 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5314 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5286 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5305 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5291 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5328 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5309 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5293 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chap 24.5 5205 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5238 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5282 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5306 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5322 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5302 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chap 19.5 938 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5334 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5283 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5305 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5373 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5376 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5357 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5333 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5320 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5310 01/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5419 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5355 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5333 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5390 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5371 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5485 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5424 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5470 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5462 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5633 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5684 30/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kyou no Cerberus
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author SAKURAI Ato
Status Done
Year Released 2014
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite