Otaku Sanctuary

Helck

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done

Helck

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
200336
local_library
142 Chaps

Genres

Summary

Sau khi các Demon King đã bị đánh bại, một Demon Kingdom đang chạy một cuộc thi để chọn các vua kế tiếp. Một con người cơ bắp và cao cấp có tên Helck tham gia và nói rằng ông muốn tiêu diệt tất cả con người. Là ông nghiêm trọng? Elf “Vamiro”, một trong bốn Đại Kings của toàn Demon Empire, không thể tin vào điều này. Cô đang theo dõi cuộc thi. Câu chuyện bắt đầu trong Demon Kingdom. Các bí mật đằng sau Helck và thế giới con người là gì?

Chap Title Total Views Date Added Action
106.2 Chương 106.2 2029 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 712 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 563 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.4 Chap 104.4 1570 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.3 Chap 104.3 1699 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chap 104.2 1952 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chapter 104.1 1077 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chap 103.2 1470 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chapter 103.1 140 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1073 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chap 101.2 1000 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.1 Chapter 101.1 172 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chap 100.2 914 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chapter 100.1 223 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 785 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chap 98.2 396 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chap 98.1 719 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chap 97.2 209 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chap 97.1 715 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chap 96.2 307 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1221 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chap 95.2 1101 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.1 Chapter 95.1 139 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chap 94.2 206 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chapter 94.1 122 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chap 93.2 1131 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1021 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 962 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chap 91.2 919 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chap 91.1 1035 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 736 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chap 89.2 868 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.1 Chap 89.1 1041 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 926 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 135 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1214 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chap 86.2 803 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.1 Chap 86.1 698 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1027 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chap 84.2 1544 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.1 Chap 84.1 1093 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 789 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chap 82.2 971 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.1 Chap 82.1 953 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 915 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.2 Chap 80.2 981 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.1 Chap 80.1 1019 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 961 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.1 Chap 79.1 893 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 981 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.2 Chap 77.2 889 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.1 Chap 77.1 1419 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.2 Chap 76.2 1551 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.1 Chap 76.1 1374 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.2 Chap 75.2 1183 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.1 Chapter 75.1 58 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.2 Chap 74.2 1282 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1217 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1310 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1284 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chapter 70.2 103 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1186 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.2 Chapter 69.2 96 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1242 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1181 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1278 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1263 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1783 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.2 Chapter 64.2 86 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1417 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.3 Chapter 63.3 111 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.2 Chapter 63.2 99 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1225 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1259 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chap 61.2 1208 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chap 61.1 1308 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chap 60.2 1356 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1108 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chapter 59.2 81 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1497 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chap 58.5 1250 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1299 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 1524 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 1399 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1620 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1667 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1394 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 1458 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 1339 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 1360 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 1431 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1824 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1795 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1738 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1647 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1841 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1759 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1661 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1560 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1620 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1595 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1679 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1944 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1717 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1867 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1733 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2021 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2029 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1911 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1883 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1969 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1634 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1725 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1745 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1718 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1875 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1737 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1667 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1742 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1548 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1872 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1991 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2125 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1974 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2313 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2367 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2309 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2512 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2454 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2465 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2377 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2339 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2434 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2528 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2527 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2779 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2532 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2883 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3021 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3324 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4290 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5411 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite