Helck

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done

Helck

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
203923
local_library
142 Chaps

Genres

Summary

Sau khi các Demon King đã bị đánh bại, một Demon Kingdom đang chạy một cuộc thi để chọn các vua kế tiếp. Một con người cơ bắp và cao cấp có tên Helck tham gia và nói rằng ông muốn tiêu diệt tất cả con người. Là ông nghiêm trọng? Elf “Vamiro”, một trong bốn Đại Kings của toàn Demon Empire, không thể tin vào điều này. Cô đang theo dõi cuộc thi. Câu chuyện bắt đầu trong Demon Kingdom. Các bí mật đằng sau Helck và thế giới con người là gì?

Chap Title Total Views Date Added Action
106.2 Chương 106.2 2071 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 777 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 609 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.4 Chap 104.4 1604 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.3 Chap 104.3 1733 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chap 104.2 1982 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chapter 104.1 1105 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chap 103.2 1488 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chapter 103.1 153 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1090 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chap 101.2 1013 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.1 Chapter 101.1 185 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chap 100.2 929 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chapter 100.1 242 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 804 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chap 98.2 416 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chap 98.1 733 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chap 97.2 209 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chap 97.1 732 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chap 96.2 326 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1240 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chap 95.2 1115 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.1 Chapter 95.1 151 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chap 94.2 226 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chapter 94.1 136 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chap 93.2 1147 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1035 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1005 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chap 91.2 930 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chap 91.1 1048 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 789 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chap 89.2 880 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.1 Chap 89.1 1055 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 943 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 155 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1225 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chap 86.2 815 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.1 Chap 86.1 710 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1038 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chap 84.2 1562 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.1 Chap 84.1 1112 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 824 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chap 82.2 985 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.1 Chap 82.1 970 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 928 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.2 Chap 80.2 994 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.1 Chap 80.1 1030 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 981 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.1 Chap 79.1 913 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1000 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.2 Chap 77.2 906 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.1 Chap 77.1 1431 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.2 Chap 76.2 1595 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.1 Chap 76.1 1388 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.2 Chap 75.2 1194 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.1 Chapter 75.1 75 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.2 Chap 74.2 1296 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1249 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1322 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1296 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chapter 70.2 119 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1201 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.2 Chapter 69.2 108 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1257 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1195 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1289 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1279 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1799 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.2 Chapter 64.2 100 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1433 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.3 Chapter 63.3 122 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.2 Chapter 63.2 114 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1238 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1272 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chap 61.2 1223 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chap 61.1 1322 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chap 60.2 1372 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1124 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chapter 59.2 81 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1497 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chap 58.5 1265 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1328 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 1595 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 1429 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1695 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1419 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 1484 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 1367 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 1397 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 1470 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1853 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1831 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1769 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1680 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1870 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1795 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1697 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1589 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1658 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1630 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1711 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1970 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1753 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1897 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1766 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2054 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2069 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1942 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1909 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1997 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1665 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1750 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1791 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1753 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1898 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1768 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1695 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1767 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1584 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1903 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2026 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2163 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2005 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2350 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2392 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2343 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2562 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2503 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2496 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2427 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2363 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2466 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2557 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2561 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2811 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2561 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2932 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3066 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3368 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4391 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5423 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite