Helck

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done

Helck

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
210741
local_library
142 Chaps

Genres

Summary

Sau khi các Demon King đã bị đánh bại, một Demon Kingdom đang chạy một cuộc thi để chọn các vua kế tiếp. Một con người cơ bắp và cao cấp có tên Helck tham gia và nói rằng ông muốn tiêu diệt tất cả con người. Là ông nghiêm trọng? Elf “Vamiro”, một trong bốn Đại Kings của toàn Demon Empire, không thể tin vào điều này. Cô đang theo dõi cuộc thi. Câu chuyện bắt đầu trong Demon Kingdom. Các bí mật đằng sau Helck và thế giới con người là gì?

Chap Title Total Views Date Added Action
106.2 Chương 106.2 2120 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 836 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 674 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.4 Chap 104.4 1632 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.3 Chap 104.3 1763 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chap 104.2 1997 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chapter 104.1 1178 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chap 103.2 1522 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chapter 103.1 191 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1123 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chap 101.2 1046 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.1 Chapter 101.1 234 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chap 100.2 1001 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chapter 100.1 282 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 852 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chap 98.2 461 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chap 98.1 780 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chap 97.2 260 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chap 97.1 781 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chap 96.2 377 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1297 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chap 95.2 1166 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.1 Chapter 95.1 198 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chap 94.2 262 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chapter 94.1 177 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chap 93.2 1175 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1082 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1057 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chap 91.2 1011 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chap 91.1 1096 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 833 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chap 89.2 917 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.1 Chap 89.1 1086 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 971 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 195 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1253 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chap 86.2 845 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.1 Chap 86.1 735 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1122 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chap 84.2 1628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.1 Chap 84.1 1138 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 851 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chap 82.2 1019 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.1 Chap 82.1 1001 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 961 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.2 Chap 80.2 1038 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.1 Chap 80.1 1058 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 1027 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.1 Chap 79.1 950 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1035 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.2 Chap 77.2 938 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.1 Chap 77.1 1464 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.2 Chap 76.2 1628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.1 Chap 76.1 1421 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.2 Chap 75.2 1221 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.1 Chapter 75.1 118 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.2 Chap 74.2 1323 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1280 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1461 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1326 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chapter 70.2 151 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1230 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.2 Chapter 69.2 141 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1292 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1224 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1321 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1309 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1821 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.2 Chapter 64.2 127 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1464 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.3 Chapter 63.3 135 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.2 Chapter 63.2 170 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1277 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1302 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chap 61.2 1253 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chap 61.1 1361 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chap 60.2 1416 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1162 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chapter 59.2 132 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1555 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chap 58.5 1313 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1378 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 1649 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 1469 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1712 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1731 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1471 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 1531 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 1415 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 1455 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 1526 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1959 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1891 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1813 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1733 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1912 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1841 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1748 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1632 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1704 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1671 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1758 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2015 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1806 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1941 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1825 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2109 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2110 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1995 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1954 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2046 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1705 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1804 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1851 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1818 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1964 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1829 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1764 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1829 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1644 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1953 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2085 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2230 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2064 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2420 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2450 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2411 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2621 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2558 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2553 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2493 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2424 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2533 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2624 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2630 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2885 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3002 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3142 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3468 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4492 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5437 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite