Original

Narakarana

Other Name
Narakarana
Translator Name NBT
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Narakarana

favorite 8 / 10
person 6 votes
visibility
138051
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên bị đày xuống địa ngục và quên hết mọi thứ, nói chung lại một loại "hàn chịch" :v

Chap Title Total Views Date Added Action
23.5 Chapter 23.5 5439 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5520 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5252 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5248 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 697 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5303 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5228 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5269 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5271 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5251 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5312 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5388 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5342 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 544 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5359 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5407 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5517 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5506 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5505 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5405 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5503 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5585 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5788 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5613 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5741 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6150 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5908 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Narakarana
Translator Name NBT
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite