Hantsu x Torasshu

Other Name
ハンツー×トラッシュ; Hantsu x Trash; Hantsu- x Torasshu; Hantsuu x Trash
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author kobayashi hiyoko
Status Ongoing

Hantsu x Torasshu

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
954566
local_library
198 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về bóng nước và gái

Chap Title Total Views Date Added Action
204 Chương 204 12438 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 7280 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 7760 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 7047 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 8294 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 7475 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 7115 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 8163 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 6459 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 6399 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 6782 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 6720 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 6194 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5972 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 6128 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 6003 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 6219 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 6538 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 6858 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 6933 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 6991 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 7701 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 6968 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 6593 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 7219 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 7392 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 6994 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 7141 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 6869 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 7370 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 6662 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 6920 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6624 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 6777 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 6439 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6820 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 8144 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 7481 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 6775 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 7327 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 7723 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 8447 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 7410 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 6913 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 7119 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 7737 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 10070 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6097 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5871 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5870 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5986 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5750 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5744 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5735 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5653 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5633 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5556 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5525 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5601 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5554 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5636 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5539 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5636 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5820 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5464 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5449 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5431 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5489 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5492 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5688 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5844 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5344 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5379 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5346 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5541 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5414 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5531 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5811 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5841 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5406 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5244 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5135 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5181 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2989 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2576 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2725 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 3199 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2430 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2380 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3587 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4098 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 Bản raw (chưa dịch) 4265 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 Bản raw (chưa dịch) 4726 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3204 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2669 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3028 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2913 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2565 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2471 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3280 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Hantsu x Torasshu - Chap 100 3869 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Hantsu x Torasshu - Chap 099 2605 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Hantsu x Torasshu - Chap 098 3283 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Hantsu x Torasshu - Chap 097 3186 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Hantsu x Torasshu - Chap 096 3270 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Hantsu x Torasshu - Chap 095 3336 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Hantsu x Torasshu - Chap 094 5169 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Hantsu x Torasshu - Chap 093 3616 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Hantsu x Torasshu - Chap 092 3043 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Hantsu x Torasshu - Chap 091 2883 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Hantsu x Torasshu - Chap 090 3305 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Hantsu x Torasshu - Chap 089 4434 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Hantsu x Torasshu - Chap 087 3813 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Hantsu x Torasshu - Chap 086 3379 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Hantsu x Torasshu - Chap 084 3702 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Hantsu x Torasshu - Chap 083 3475 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Hantsu x Torasshu - Chap 082 3490 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Hantsu x Torasshu - Chap 081 3298 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Hantsu x Torasshu - Chap 080 3179 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Hantsu x Torasshu - Chap 079 4265 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Hantsu x Torasshu - Chap 078 4468 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Hantsu x Torasshu - Chap 077 4203 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Hantsu x Torasshu - Chap 076 3728 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Hantsu x Torasshu - Chap 075 3556 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Hantsu x Torasshu - Chap 074 3629 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Hantsu x Torasshu - Chap 073 3386 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Hantsu x Torasshu - Chap 072 3593 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Hantsu x Torasshu - Chap 071 3334 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Hantsu x Torasshu - Chap 070 4005 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Hantsu x Torasshu - Chap 069 2737 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Hantsu x Torasshu - Chap 068 3381 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Hantsu x Torasshu - Chap 067 3225 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Hantsu x Torasshu - Chap 066 3212 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Hantsu x Torasshu - Chap 065 3560 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Hantsu x Torasshu - Chap 064 3557 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hantsu x Torasshu - Chap 063 3447 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Hantsu x Torasshu - Chap 062 3584 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Hantsu x Torasshu - Chap 061 3189 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Hantsu x Torasshu - Chap 060 3470 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Hantsu x Torasshu - Chap 059 3510 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Hantsu x Torasshu - Chap 058 3172 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Hantsu x Torasshu - Chap 057 3431 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Hantsu x Torasshu - Chap 056 3358 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Hantsu x Torasshu - Chap 055 3325 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Hantsu x Torasshu - Chap 054 3268 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Hantsu x Torasshu - Chap 053 3300 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Hantsu x Torasshu - Chap 052 3132 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Hantsu x Torasshu - Chap 051 3270 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Hantsu x Torasshu - Chap 050 3501 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Hantsu x Torasshu - Chap 049 3313 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Hantsu x Torasshu - Chap 048 3630 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Hantsu x Torasshu - Chap 047 3360 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Hantsu x Torasshu - Chap 046 3823 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Hantsu x Torasshu - Chap 045 3623 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Hantsu x Torasshu - Chap 044 3381 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Hantsu x Torasshu - Chap 043 3766 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Hantsu x Torasshu - Chap 042 3833 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Hantsu x Torasshu - Chap 041 3275 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Hantsu x Torasshu - Chap 040 3837 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Hantsu x Torasshu - Chap 039 3918 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Hantsu x Torasshu - Chap 038 3704 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Hantsu x Torasshu - Chap 037 3458 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Hantsu x Torasshu - Chap 036 3504 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Hantsu x Torasshu - Chap 035 3596 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Hantsu x Torasshu - Chap 034 3311 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Hantsu x Torasshu - Chap 033 3351 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Hantsu x Torasshu - Chap 032 3685 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Hantsu x Torasshu - Chap 031 3732 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Hantsu x Torasshu Chap 030 3822 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Hantsu x Torasshu Chap 029 3333 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Hantsu x Torasshu Chap 028 3448 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Hantsu x Torasshu Chap 027 3482 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Hantsu x Torasshu Chap 026 3568 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Hantsu x Torasshu Chap 025 3604 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Hantsu x Torasshu Chap 024 3818 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Hantsu x Torasshu Chap 023 4248 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Hantsu x Torasshu Chap 022 4189 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Hantsu x Torasshu Chap 021 3988 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Hantsu x Torasshu Chap 020 4347 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Hantsu x Torasshu Chap 019 4172 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Hantsu x Torasshu Chap 018 4352 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Hantsu x Torasshu Chap 017 4059 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Hantsu x Torasshu Chap 016 3759 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Hantsu x Torasshu Chap 015 4142 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Hantsu x Torasshu Chap 014 3248 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Hantsu x Torasshu Chap 013 3776 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Hantsu x Torasshu Chap 012 4029 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Hantsu x Torasshu Chap 011 4173 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Hantsu x Torasshu Chap 010 4886 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Hantsu x Torasshu Chap 009 5047 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Hantsu x Torasshu Chap 008 2487 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Hantsu x Torasshu Chap 007 3350 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Hantsu x Torasshu Chap 006 3464 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Hantsu x Torasshu Chap 005 3659 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Hantsu x Torasshu Chap 004 4655 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Hantsu x Torasshu Chap 003 5187 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hantsu x Torasshu Chap 002 5456 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Hantsu x Torasshu Chap 001 5843 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ハンツー×トラッシュ; Hantsu x Trash; Hantsu- x Torasshu; Hantsuu x Trash
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author kobayashi hiyoko
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite