Original

Hantsu x Torasshu

Other Name
ハンツー×トラッシュ; Hantsu x Trash; Hantsu- x Torasshu; Hantsuu x Trash
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author kobayashi hiyoko
Status Ongoing

Hantsu x Torasshu

favorite 10 / 10
person 3 votes
visibility
948305
local_library
198 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về bóng nước và gái

Chap Title Total Views Date Added Action
204 Chương 204 12248 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 7120 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 7102 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 6869 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 8236 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 7455 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 7093 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 8141 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 6453 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 6387 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 6776 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 6706 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 6184 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5964 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 6122 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 5999 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 6217 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 6528 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 6850 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 6915 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 6983 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 7669 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 6964 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 6587 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 7213 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 7386 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 6988 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 7137 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 6865 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 7364 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 6660 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 6916 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6620 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 6773 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 6435 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6816 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 8134 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 7477 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 6765 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 7319 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 7715 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 8425 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 7402 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 6909 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 7109 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 7733 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 10056 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6091 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5867 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5860 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5978 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5748 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5736 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5733 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5651 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5629 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5554 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5523 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5599 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5550 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5634 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5535 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5634 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5818 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5460 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5445 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5427 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5485 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5490 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5686 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5842 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5342 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5377 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5342 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5535 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5412 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5527 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5807 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5837 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5400 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5240 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5133 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5177 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2974 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2563 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2714 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 3186 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2395 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2323 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3522 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 4081 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 Bản raw (chưa dịch) 4207 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 Bản raw (chưa dịch) 4700 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3166 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2653 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3002 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2880 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2551 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2454 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3263 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Hantsu x Torasshu - Chap 100 3807 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Hantsu x Torasshu - Chap 099 2594 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Hantsu x Torasshu - Chap 098 3248 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Hantsu x Torasshu - Chap 097 3156 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Hantsu x Torasshu - Chap 096 3258 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Hantsu x Torasshu - Chap 095 3312 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Hantsu x Torasshu - Chap 094 5165 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Hantsu x Torasshu - Chap 093 3560 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Hantsu x Torasshu - Chap 092 2997 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Hantsu x Torasshu - Chap 091 2859 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Hantsu x Torasshu - Chap 090 3270 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Hantsu x Torasshu - Chap 089 4401 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Hantsu x Torasshu - Chap 087 3798 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Hantsu x Torasshu - Chap 086 3345 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Hantsu x Torasshu - Chap 084 3667 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Hantsu x Torasshu - Chap 083 3446 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Hantsu x Torasshu - Chap 082 3459 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Hantsu x Torasshu - Chap 081 3274 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Hantsu x Torasshu - Chap 080 3148 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Hantsu x Torasshu - Chap 079 4250 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Hantsu x Torasshu - Chap 078 4449 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Hantsu x Torasshu - Chap 077 4187 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Hantsu x Torasshu - Chap 076 3710 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Hantsu x Torasshu - Chap 075 3523 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Hantsu x Torasshu - Chap 074 3599 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Hantsu x Torasshu - Chap 073 3372 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Hantsu x Torasshu - Chap 072 3581 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Hantsu x Torasshu - Chap 071 3315 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Hantsu x Torasshu - Chap 070 3994 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Hantsu x Torasshu - Chap 069 2706 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Hantsu x Torasshu - Chap 068 3347 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Hantsu x Torasshu - Chap 067 3191 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Hantsu x Torasshu - Chap 066 3178 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Hantsu x Torasshu - Chap 065 3526 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Hantsu x Torasshu - Chap 064 3524 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hantsu x Torasshu - Chap 063 3419 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Hantsu x Torasshu - Chap 062 3560 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Hantsu x Torasshu - Chap 061 3158 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Hantsu x Torasshu - Chap 060 3442 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Hantsu x Torasshu - Chap 059 3495 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Hantsu x Torasshu - Chap 058 3142 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Hantsu x Torasshu - Chap 057 3399 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Hantsu x Torasshu - Chap 056 3339 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Hantsu x Torasshu - Chap 055 3289 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Hantsu x Torasshu - Chap 054 3250 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Hantsu x Torasshu - Chap 053 3268 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Hantsu x Torasshu - Chap 052 3109 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Hantsu x Torasshu - Chap 051 3239 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Hantsu x Torasshu - Chap 050 3440 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Hantsu x Torasshu - Chap 049 3261 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Hantsu x Torasshu - Chap 048 3600 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Hantsu x Torasshu - Chap 047 3331 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Hantsu x Torasshu - Chap 046 3806 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Hantsu x Torasshu - Chap 045 3592 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Hantsu x Torasshu - Chap 044 3370 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Hantsu x Torasshu - Chap 043 3746 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Hantsu x Torasshu - Chap 042 3816 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Hantsu x Torasshu - Chap 041 3242 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Hantsu x Torasshu - Chap 040 3795 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Hantsu x Torasshu - Chap 039 3871 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Hantsu x Torasshu - Chap 038 3640 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Hantsu x Torasshu - Chap 037 3412 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Hantsu x Torasshu - Chap 036 3442 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Hantsu x Torasshu - Chap 035 3534 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Hantsu x Torasshu - Chap 034 3278 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Hantsu x Torasshu - Chap 033 3317 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Hantsu x Torasshu - Chap 032 3648 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Hantsu x Torasshu - Chap 031 3664 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Hantsu x Torasshu Chap 030 3772 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Hantsu x Torasshu Chap 029 3301 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Hantsu x Torasshu Chap 028 3387 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Hantsu x Torasshu Chap 027 3455 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Hantsu x Torasshu Chap 026 3529 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Hantsu x Torasshu Chap 025 3560 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Hantsu x Torasshu Chap 024 3744 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Hantsu x Torasshu Chap 023 4174 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Hantsu x Torasshu Chap 022 4136 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Hantsu x Torasshu Chap 021 3934 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Hantsu x Torasshu Chap 020 4254 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Hantsu x Torasshu Chap 019 4110 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Hantsu x Torasshu Chap 018 4293 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Hantsu x Torasshu Chap 017 4000 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Hantsu x Torasshu Chap 016 3710 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Hantsu x Torasshu Chap 015 4097 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Hantsu x Torasshu Chap 014 3197 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Hantsu x Torasshu Chap 013 3712 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Hantsu x Torasshu Chap 012 3967 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Hantsu x Torasshu Chap 011 4073 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Hantsu x Torasshu Chap 010 4788 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Hantsu x Torasshu Chap 009 5037 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Hantsu x Torasshu Chap 008 2387 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Hantsu x Torasshu Chap 007 3264 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Hantsu x Torasshu Chap 006 3346 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Hantsu x Torasshu Chap 005 3528 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Hantsu x Torasshu Chap 004 4531 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Hantsu x Torasshu Chap 003 5171 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hantsu x Torasshu Chap 002 5418 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Hantsu x Torasshu Chap 001 5777 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ハンツー×トラッシュ; Hantsu x Trash; Hantsu- x Torasshu; Hantsuu x Trash
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author kobayashi hiyoko
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite