Brawling Go

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Brawling Go

favorite 8 / 10
person 37 votes
visibility
1255127
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

À thì chả có gì nhiều, vào xem là chủ yếu.Có 1 thèn liệt dương (tội nghiệp thằng nhỏ @@) bỗng nhiên trở thành thần trym (max bự) lý do ra sao. Vào xem sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
153.5 Chapter 153.5 end fix chaps 6391 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5340 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152.5 Chapter 152.5 5179 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5015 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 Chapter 151.5 5061 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5060 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5010 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5123 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148.5 Chapter 148.5 4161 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5108 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 3967 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 3991 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 4912 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 4105 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chapter 145.5 4002 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4161 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 4065 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5035 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.6 Chapter 143.6 3839 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 3928 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 3947 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.5 Chapter 142.5 3963 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 4979 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141.5 Chapter 141.5 3999 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 4087 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140.5 Chapter 140.5 4244 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5072 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 4772 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5065 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138.5 Chapter 138.5 4625 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4989 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chapter 137.5 5039 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 11098 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136.5 Chapter 136.5 4557 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 7938 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.5 Chapter 135.5 4809 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 7696 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chapter 134.5 4002 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 8098 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133.5 Chapter 133.5 3873 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 7646 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132.5 Chapter 132.5 4464 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 27465 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131.5 Chapter 131.5 4742 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 23712 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130.5 Chapter 130.5 4854 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 13476 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129.5 Chapter 129.5 3985 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 7117 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chapter 128.5 4299 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 7623 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6715 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.5 Chapter 126.5 5164 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 7204 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 5044 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6739 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 5067 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6283 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 4884 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 7554 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.5 Chapter 122.5 5033 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 8031 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 5030 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 7300 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.5 Chapter 120.5 3636 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 7302 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.5 Chapter 119.5 4800 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5963 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chapter 118.5 4220 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6906 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chapter 117.5 4081 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 11297 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 4120 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 6364 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 3590 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6685 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 3444 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 6151 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chapter 113.5 4236 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5967 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chapter 112.5 3804 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 6152 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chapter 111.5 4767 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5963 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chapter 110.5 3906 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 6171 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109.5 Chapter 109.5 4392 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5755 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 4540 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5782 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 4262 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5554 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.5 Chapter 106.5 3915 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5516 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 3806 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5688 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 4186 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5871 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 5079 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 6009 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chapter 102.5 5026 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5766 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 Chapter 101.5 3939 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5765 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chapter 100.5 3912 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 6216 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chapter 99.5 3955 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5624 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.5 Chapter 98.5 4194 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5892 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chapter 97.5 3777 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5653 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5780 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5781 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6020 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5772 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5860 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5822 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5916 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5601 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5685 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5878 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5744 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5939 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6058 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6349 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6984 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6748 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6662 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6660 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6547 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 6603 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6494 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 6576 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6449 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6577 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 6378 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6490 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6555 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 6323 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6232 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6188 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6136 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 6329 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6436 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5990 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5929 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6317 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6170 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6044 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5864 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5935 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6073 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6211 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5961 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6168 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5982 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 6311 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6524 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6218 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6152 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 6159 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6053 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 5600 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6124 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6258 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6507 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6516 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6392 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6523 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6348 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6480 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6430 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6456 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6505 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6341 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6473 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6330 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6844 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6731 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6436 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6758 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6565 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6516 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6351 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6455 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6546 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6398 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6427 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6619 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6475 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6420 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6368 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6613 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6804 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6512 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6584 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6505 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6443 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6794 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6726 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6434 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6471 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6348 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6509 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6738 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6770 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6859 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7857 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite