Brawling Go

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Brawling Go

favorite 8 / 10
person 37 votes
visibility
1496074
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

À thì chả có gì nhiều, vào xem là chủ yếu.Có 1 thèn liệt dương (tội nghiệp thằng nhỏ @@) bỗng nhiên trở thành thần trym (max bự) lý do ra sao. Vào xem sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
153.5 Chapter 153.5 end fix chaps 8595 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6460 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152.5 Chapter 152.5 6043 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 6093 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 Chapter 151.5 5869 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 6084 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5862 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 6133 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148.5 Chapter 148.5 5635 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5894 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 5617 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5598 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 5675 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5661 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chapter 145.5 5744 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5610 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 5687 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5789 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.6 Chapter 143.6 5570 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 5519 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5714 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.5 Chapter 142.5 5510 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5785 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141.5 Chapter 141.5 5759 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5920 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140.5 Chapter 140.5 5702 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6502 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 5788 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5773 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138.5 Chapter 138.5 5874 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5935 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chapter 137.5 5759 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 11842 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136.5 Chapter 136.5 5713 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 8870 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.5 Chapter 135.5 5830 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 8500 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chapter 134.5 5709 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 8844 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133.5 Chapter 133.5 5610 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 8434 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132.5 Chapter 132.5 5744 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 28399 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131.5 Chapter 131.5 6349 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 24740 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130.5 Chapter 130.5 5904 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 14382 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129.5 Chapter 129.5 5638 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 7885 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chapter 128.5 5730 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 8601 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 7721 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.5 Chapter 126.5 5982 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 8160 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 5860 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 7655 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 5941 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 7165 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 5911 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 8664 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.5 Chapter 122.5 6059 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 9145 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 5934 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 8426 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.5 Chapter 120.5 5863 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 8218 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.5 Chapter 119.5 5890 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 7057 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chapter 118.5 5904 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 7972 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chapter 117.5 5807 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 12495 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 5817 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 7422 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 5656 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 7535 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 5714 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 6987 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chapter 113.5 5700 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 6869 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chapter 112.5 5817 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 7026 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chapter 111.5 5989 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 6877 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chapter 110.5 5794 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 7125 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109.5 Chapter 109.5 5815 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6791 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 5878 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 6830 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 5749 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6424 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.5 Chapter 106.5 5729 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6496 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 5749 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6678 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 5765 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 6901 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 6131 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 7005 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chapter 102.5 6230 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 6804 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 Chapter 101.5 6027 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6847 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chapter 100.5 5938 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 7298 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chapter 99.5 5791 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6658 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.5 Chapter 98.5 5885 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 7188 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chapter 97.5 5996 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 6685 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 6902 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 6873 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 7198 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6910 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6900 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 6858 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 7310 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6579 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6787 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6974 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6832 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 7245 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 7324 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 7659 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 8256 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 7878 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 8180 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 7764 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 7715 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 7739 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 7840 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 7748 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 7881 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 7777 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 7486 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 7778 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 7791 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 7367 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 7644 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 7150 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 7114 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 7369 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 7360 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6942 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 6809 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7249 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7136 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6926 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6768 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 6799 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6913 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7091 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6869 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7168 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7038 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 7307 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 7600 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 7168 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7078 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 7337 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6997 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 6610 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 7132 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 7216 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 7621 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 7616 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7358 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7515 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7188 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7392 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7332 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7550 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7665 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7287 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 7537 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7344 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7956 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7689 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7322 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7756 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7481 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7488 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7329 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7359 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7438 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7320 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7353 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7695 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7479 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7380 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7412 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7769 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7990 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7522 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7558 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7431 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7361 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7918 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7740 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7418 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7355 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7370 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7351 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7616 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7698 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7699 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8747 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite