Brawling Go

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Brawling Go

favorite 8 / 10
person 37 votes
visibility
1383588
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

À thì chả có gì nhiều, vào xem là chủ yếu.Có 1 thèn liệt dương (tội nghiệp thằng nhỏ @@) bỗng nhiên trở thành thần trym (max bự) lý do ra sao. Vào xem sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
153.5 Chapter 153.5 end fix chaps 7499 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5860 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152.5 Chapter 152.5 5587 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5645 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 Chapter 151.5 5427 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5596 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5408 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5685 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148.5 Chapter 148.5 5263 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5454 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 5251 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5230 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 5313 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5281 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chapter 145.5 5194 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5234 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 5323 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5409 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.6 Chapter 143.6 5232 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 5183 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5220 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.5 Chapter 142.5 5164 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5339 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141.5 Chapter 141.5 5403 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5562 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140.5 Chapter 140.5 5336 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5898 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 5320 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5405 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138.5 Chapter 138.5 5510 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5385 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chapter 137.5 5383 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 11448 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136.5 Chapter 136.5 5311 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 8454 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.5 Chapter 135.5 5418 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 8086 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chapter 134.5 5359 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 8454 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133.5 Chapter 133.5 5240 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 8018 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132.5 Chapter 132.5 5328 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 27925 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131.5 Chapter 131.5 5549 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 24274 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130.5 Chapter 130.5 5478 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 13914 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129.5 Chapter 129.5 5242 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 7485 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chapter 128.5 5302 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 8153 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 7133 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.5 Chapter 126.5 5566 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 7718 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 5432 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 7163 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 5461 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6717 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 5405 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 8140 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.5 Chapter 122.5 5571 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 8673 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 5498 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 7944 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.5 Chapter 120.5 5417 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 7730 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.5 Chapter 119.5 5438 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 6587 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chapter 118.5 5428 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 7416 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chapter 117.5 5325 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 11751 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 5365 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 6796 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 5246 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 7097 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 5218 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 6549 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chapter 113.5 5288 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 6439 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chapter 112.5 5239 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 6586 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chapter 111.5 5573 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 6379 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chapter 110.5 5390 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 6643 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109.5 Chapter 109.5 5337 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6179 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 5372 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 6354 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 5299 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5972 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.5 Chapter 106.5 5307 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6014 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 5297 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6126 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 5323 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 6309 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 5613 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 6439 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chapter 102.5 5528 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 6248 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 Chapter 101.5 5317 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6253 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chapter 100.5 5372 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 6712 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chapter 99.5 5297 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6078 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.5 Chapter 98.5 5333 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6644 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chapter 97.5 5292 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 6185 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 6324 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 6293 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6524 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6318 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6374 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 6342 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6560 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6075 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6257 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6412 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6296 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 6413 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6752 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 7033 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 7508 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 7278 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 7194 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 7168 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 7081 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 7169 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 7208 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 7126 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 7309 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 7213 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 6858 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 7030 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 7097 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 6819 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6700 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6620 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6576 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 6813 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6820 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6380 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 6303 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6711 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6554 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6396 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6198 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 6269 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6413 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6607 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6353 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6598 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6376 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 6671 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6984 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6606 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6532 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 6545 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6413 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 5960 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6490 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6616 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6919 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6914 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6776 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6899 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6668 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6798 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6754 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6862 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6925 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6697 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6949 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6716 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7348 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7103 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6790 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7162 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6919 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6866 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6715 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6791 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6870 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6726 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6767 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7019 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6821 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6752 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6730 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7013 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7220 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6886 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6950 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6851 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6767 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7214 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7076 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6752 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6823 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6848 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6811 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7062 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7120 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7229 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8217 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite