Brawling Go

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Brawling Go

favorite 7 / 10
person 36 votes
visibility
981661
local_library
210 Chaps

Genres

Summary

À thì chả có gì nhiều, vào xem là chủ yếu.Có 1 thèn liệt dương (tội nghiệp thằng nhỏ @@) bỗng nhiên trở thành thần trym (max bự) lý do ra sao. Vào xem sẽ rõ.

Chap Title Total Views Date Added Action
153.5 Chapter 153.5 end fix chaps 5061 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 2835 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152.5 Chapter 152.5 1995 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1793 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 Chapter 151.5 1760 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1868 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1821 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1602 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148.5 Chapter 148.5 1527 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1556 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 1401 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1437 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 1439 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1451 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chapter 145.5 1367 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1400 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 1319 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1462 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.6 Chapter 143.6 1378 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 1477 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1437 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.5 Chapter 142.5 1447 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1380 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141.5 Chapter 141.5 1338 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1353 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140.5 Chapter 140.5 1436 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1509 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 1374 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 1455 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138.5 Chapter 138.5 1434 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1410 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chapter 137.5 1404 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 10574 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136.5 Chapter 136.5 1392 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 7266 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.5 Chapter 135.5 1424 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 7250 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chapter 134.5 1411 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 7668 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133.5 Chapter 133.5 1360 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 7188 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132.5 Chapter 132.5 1544 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 26825 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131.5 Chapter 131.5 1499 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 23232 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130.5 Chapter 130.5 1381 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 12924 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129.5 Chapter 129.5 1311 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 6651 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chapter 128.5 1481 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 7139 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6277 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.5 Chapter 126.5 1420 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 6776 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 1386 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6319 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 1343 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5837 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 1423 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 7096 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.5 Chapter 122.5 1409 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 7623 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 1479 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6804 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.5 Chapter 120.5 801 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6872 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.5 Chapter 119.5 870 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5361 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chapter 118.5 784 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6342 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chapter 117.5 785 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 10405 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 689 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5968 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 806 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6077 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 685 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5705 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chapter 113.5 789 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5553 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chapter 112.5 713 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5594 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chapter 111.5 789 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5557 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chapter 110.5 764 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5647 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109.5 Chapter 109.5 731 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5375 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 875 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5290 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 849 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5188 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.5 Chapter 106.5 789 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5154 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 909 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5252 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 811 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5289 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 1077 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5257 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chapter 102.5 1020 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5370 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 Chapter 101.5 1009 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5375 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chapter 100.5 1084 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5748 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chapter 99.5 950 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5198 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.5 Chapter 98.5 1021 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5118 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chapter 97.5 1038 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5217 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5362 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5367 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5536 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5218 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5238 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5250 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5398 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5203 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5199 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5358 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5350 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5543 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5664 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5833 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6494 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6080 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6208 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6030 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6087 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5919 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5968 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 6090 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5915 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5881 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5940 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6106 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6139 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5937 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5844 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5732 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5780 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5937 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5774 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5684 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5655 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5943 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5858 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5680 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5604 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5643 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5639 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5721 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5635 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5720 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5696 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5885 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6044 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5960 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5858 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5877 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5775 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 5366 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5864 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5810 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6139 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6078 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6058 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6151 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6082 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6086 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6100 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6224 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6249 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6103 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6137 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6084 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6214 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6317 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6174 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6280 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6339 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6288 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6131 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6099 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6330 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6020 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6053 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6299 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6233 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6192 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6140 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6359 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6524 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6268 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6274 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6227 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6091 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6532 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6456 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6192 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6179 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6160 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6179 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6288 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6338 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6451 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7387 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 6671 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite