Brawling Go

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Brawling Go

favorite 8 / 10
person 37 votes
visibility
1565522
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

À thì chả có gì nhiều, vào xem là chủ yếu.Có 1 thèn liệt dương (tội nghiệp thằng nhỏ @@) bỗng nhiên trở thành thần trym (max bự) lý do ra sao. Vào xem sẽ rõ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
153.5 Chapter 153.5 end fix chaps 9321 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6860 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152.5 Chapter 152.5 6335 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 6373 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 Chapter 151.5 6141 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 6424 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 6174 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 6415 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148.5 Chapter 148.5 5977 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 6150 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 5875 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5834 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 5895 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5897 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chapter 145.5 5958 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6028 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 5921 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 6329 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.6 Chapter 143.6 5796 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 5729 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5952 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.5 Chapter 142.5 5726 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 6015 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141.5 Chapter 141.5 5981 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6156 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140.5 Chapter 140.5 5930 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 7092 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 6068 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 6055 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138.5 Chapter 138.5 6124 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6279 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chapter 137.5 5995 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 12098 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136.5 Chapter 136.5 5979 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 9180 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.5 Chapter 135.5 6124 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 8790 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chapter 134.5 5957 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 9128 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133.5 Chapter 133.5 5888 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 8760 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132.5 Chapter 132.5 6056 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 28781 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131.5 Chapter 131.5 6667 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 25144 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130.5 Chapter 130.5 6252 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 14720 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129.5 Chapter 129.5 5966 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 8193 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chapter 128.5 6048 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 8911 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 8035 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.5 Chapter 126.5 6272 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 8450 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 6208 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 7979 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 6249 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 7499 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 6267 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 8978 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.5 Chapter 122.5 6383 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 9535 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 6242 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 8762 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.5 Chapter 120.5 6231 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 8580 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.5 Chapter 119.5 6220 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 7447 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chapter 118.5 6312 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 8392 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chapter 117.5 6207 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 12827 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 6139 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 7726 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 5988 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 7863 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 6004 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 7327 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chapter 113.5 5960 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 7183 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chapter 112.5 6057 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 7308 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chapter 111.5 6261 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 7171 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chapter 110.5 6110 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 7445 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109.5 Chapter 109.5 6057 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 7051 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 6226 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 7100 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 5985 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6716 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.5 Chapter 106.5 6015 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6802 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 6033 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 7032 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 6111 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 7277 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 6445 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 7305 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chapter 102.5 6596 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 7170 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 Chapter 101.5 6483 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 7163 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chapter 100.5 6302 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 7646 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chapter 99.5 6069 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 7162 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.5 Chapter 98.5 6197 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 7676 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chapter 97.5 6470 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 6983 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 7272 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 7215 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 8004 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 7260 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 7226 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 7156 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 7658 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6975 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 7089 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 7266 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 7136 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 7559 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 7652 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 8023 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 8604 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 8206 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 8564 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 8312 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 8059 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 8061 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 8250 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 8136 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 8225 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 8209 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 7870 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 8196 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 8215 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 7771 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 7972 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 7572 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 7412 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 7651 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 7634 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 7204 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 7067 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7553 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7430 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 7192 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 7028 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7117 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7347 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7351 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7127 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7444 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7360 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 7593 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 7944 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 7512 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7464 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 7621 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 7271 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 6870 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 7408 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 7480 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 8037 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 7972 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7674 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7847 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7486 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7740 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7646 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7860 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7995 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7591 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 7861 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7716 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 8328 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 8033 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7604 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8046 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7835 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7794 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7697 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7731 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7768 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7638 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7661 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8053 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7813 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7706 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7832 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8361 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8424 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8106 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7898 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7755 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7807 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8342 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8102 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7752 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7621 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7886 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7681 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7886 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7998 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7971 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9039 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite