Otaku Sanctuary

Brawling Go

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Brawling Go

favorite 7 / 10
person 36 votes
visibility
949290
local_library
210 Chaps

Genres

Summary

À thì chả có gì nhiều, vào xem là chủ yếu.Có 1 thèn liệt dương (tội nghiệp thằng nhỏ @@) bỗng nhiên trở thành thần trym (max bự) lý do ra sao. Vào xem sẽ rõ.

Chap Title Total Views Date Added Action
153.5 Chapter 153.5 end fix chaps 4162 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 2139 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152.5 Chapter 152.5 1534 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1334 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 Chapter 151.5 1344 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1442 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1326 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1124 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148.5 Chapter 148.5 1109 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1139 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 1056 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1059 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 1099 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1115 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chapter 145.5 1027 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1019 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 967 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1111 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.6 Chapter 143.6 1023 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 1132 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1044 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.5 Chapter 142.5 1078 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1029 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141.5 Chapter 141.5 1036 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1040 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140.5 Chapter 140.5 1037 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1097 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 1005 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 1125 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138.5 Chapter 138.5 1045 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1022 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chapter 137.5 1028 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 10516 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136.5 Chapter 136.5 997 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 7212 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.5 Chapter 135.5 1030 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 7192 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chapter 134.5 1017 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 7614 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133.5 Chapter 133.5 955 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 7132 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132.5 Chapter 132.5 1124 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 26763 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131.5 Chapter 131.5 1107 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 23156 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130.5 Chapter 130.5 996 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 12862 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129.5 Chapter 129.5 944 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 6603 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chapter 128.5 1090 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 7087 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6225 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.5 Chapter 126.5 1078 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 6724 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 1021 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6259 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 1003 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5789 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 971 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 7048 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.5 Chapter 122.5 1044 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 7573 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 1023 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6752 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.5 Chapter 120.5 518 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6830 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.5 Chapter 119.5 595 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5325 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chapter 118.5 518 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6308 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chapter 117.5 474 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 10365 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 410 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5936 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 521 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6043 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 425 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5671 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chapter 113.5 534 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5509 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chapter 112.5 443 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5548 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chapter 111.5 477 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5509 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chapter 110.5 453 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5609 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109.5 Chapter 109.5 457 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5331 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 565 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5250 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 544 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5150 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.5 Chapter 106.5 471 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5112 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 610 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5206 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 545 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5251 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 716 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5207 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chapter 102.5 614 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5322 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 Chapter 101.5 604 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5323 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chapter 100.5 619 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5688 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chapter 99.5 564 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5146 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.5 Chapter 98.5 639 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5066 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chapter 97.5 655 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5165 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5308 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5311 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5482 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5162 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5184 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5198 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5346 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5157 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5149 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5306 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5296 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5489 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5614 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5775 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6442 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6032 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6164 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5992 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6037 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5883 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5930 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 6054 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5877 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5851 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5904 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6074 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6109 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5905 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5810 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5694 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5740 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5887 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5750 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5662 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5635 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5921 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5830 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5654 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5580 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5619 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5617 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5693 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5605 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5694 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5670 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5857 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5998 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5932 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5834 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5849 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5743 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 5338 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5838 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5788 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6113 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6044 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6022 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6113 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6042 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6054 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6074 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6192 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6213 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6071 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6099 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6056 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6184 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6283 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6152 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6254 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6313 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6184 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6095 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6063 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6296 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5986 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6017 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6261 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6199 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6154 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6104 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6311 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6460 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6220 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6228 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6185 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6049 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6470 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6398 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6152 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6137 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6110 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6137 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6240 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6300 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6387 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7357 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 6647 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite