Brawling Go

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Brawling Go

favorite 7 / 10
person 36 votes
visibility
1008388
local_library
210 Chaps

Genres

Summary

À thì chả có gì nhiều, vào xem là chủ yếu.Có 1 thèn liệt dương (tội nghiệp thằng nhỏ @@) bỗng nhiên trở thành thần trym (max bự) lý do ra sao. Vào xem sẽ rõ.

Chap Title Total Views Date Added Action
153.5 Chapter 153.5 end fix chaps 5223 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 3488 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152.5 Chapter 152.5 2549 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 2323 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 Chapter 151.5 2277 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2393 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2325 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1968 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148.5 Chapter 148.5 1814 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1855 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chapter 147.5 1707 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1746 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chapter 146.5 1758 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1791 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chapter 145.5 1698 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1754 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chapter 144.5 1644 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1814 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.6 Chapter 143.6 1681 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 1750 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1751 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.5 Chapter 142.5 1737 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1656 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141.5 Chapter 141.5 1642 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1673 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140.5 Chapter 140.5 1872 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1895 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139.5 Chapter 139.5 1586 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 1679 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138.5 Chapter 138.5 1690 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1728 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chapter 137.5 1708 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 10612 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136.5 Chapter 136.5 1672 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 7304 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135.5 Chapter 135.5 1713 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 7296 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chapter 134.5 1631 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 7698 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133.5 Chapter 133.5 1561 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 7222 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132.5 Chapter 132.5 1795 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 26889 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131.5 Chapter 131.5 1769 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 23292 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130.5 Chapter 130.5 1642 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 13024 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129.5 Chapter 129.5 1585 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 6699 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128.5 Chapter 128.5 1705 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 7187 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6317 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126.5 Chapter 126.5 1681 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 6820 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 1682 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6377 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 1675 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5893 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 1775 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 7150 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.5 Chapter 122.5 1787 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 7675 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 1813 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6848 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.5 Chapter 120.5 1070 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6914 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.5 Chapter 119.5 1147 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5395 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chapter 118.5 1033 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6382 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chapter 117.5 1081 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 10479 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 998 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 6018 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 1092 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6129 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 962 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5739 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chapter 113.5 1035 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5585 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chapter 112.5 944 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5632 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111.5 Chapter 111.5 1040 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5591 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chapter 110.5 989 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5679 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109.5 Chapter 109.5 1000 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5405 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 1116 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5322 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 1057 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5220 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.5 Chapter 106.5 1044 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5188 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 1153 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5284 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 1067 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5339 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 1374 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5307 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chapter 102.5 1294 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5408 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 Chapter 101.5 1261 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5407 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chapter 100.5 1313 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5794 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chapter 99.5 1317 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5242 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.5 Chapter 98.5 1381 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5154 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chapter 97.5 1297 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5253 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5406 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5411 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5582 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5262 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5296 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5290 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5440 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5251 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5243 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5400 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5390 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5581 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5706 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5877 11/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6548 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6126 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6252 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6076 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6133 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5961 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6014 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 6138 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5961 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5923 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5980 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6140 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6173 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5967 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5872 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5766 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5810 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5967 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5802 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5720 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5673 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5969 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5884 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5702 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5626 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5663 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5659 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5743 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5665 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5742 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5724 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5913 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6078 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5994 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5900 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5905 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5807 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.5 Chapter 45.5 5394 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5886 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5838 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6169 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6106 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6080 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6173 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6104 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6106 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6124 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6248 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6279 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6127 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6161 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6114 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6240 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6345 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6210 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6302 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6365 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6312 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6153 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6123 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6356 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6056 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6077 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6319 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6259 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6210 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6166 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6385 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6546 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6290 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6296 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6247 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6109 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6552 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6476 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6210 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6191 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6180 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6201 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6310 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6362 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6473 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7449 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 6703 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Brawling Go
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite