Hakaijuu

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done

Hakaijuu

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
444800
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chương 83 6269 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 6275 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 5757 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5826 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 Bản raw (chưa dịch) 7592 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 Bản raw (chưa dịch) 6062 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 raw 6319 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 Bản raw (chưa dịch) 6617 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 Bản raw (chưa dịch) 6208 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 Bản raw (chưa dịch) 6039 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 Bản raw (chưa dịch) 5920 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 Bản raw (chưa dịch) 5870 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 Bản raw (chưa dịch) 5878 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 Bản raw (chưa dịch) 5826 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 Bản raw (chưa dịch) 5742 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 Bản raw (chưa dịch) 5613 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 Bản raw (chưa dịch) 5651 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 Bản raw (chưa dịch) 5617 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 Bản raw (chưa dịch) 5771 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 Bản raw (chưa dịch) 5490 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 Bản raw (chưa dịch) 5378 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 Bản raw (chưa dịch) 5449 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 Bản raw (chưa dịch) 5501 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 Bản raw (chưa dịch) 5515 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5588 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5520 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5624 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5767 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5600 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5438 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5292 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chapter 52.2 3384 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chapter 52.1 991 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52b 5321 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5432 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5404 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5268 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5307 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5359 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5322 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5495 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5408 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5432 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5324 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5367 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5472 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5360 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5269 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5305 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5254 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5258 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5311 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5314 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5250 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5388 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5362 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5223 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5223 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5342 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5367 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4749 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4871 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5098 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5057 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4873 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4721 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3970 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4143 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4070 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4155 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4731 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4092 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4419 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4308 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4888 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3359 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4606 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4731 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4618 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5042 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5056 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5025 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1652 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5216 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1855 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5969 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite