Hakaijuu

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done

Hakaijuu

favorite 9 / 10
person 76 votes
visibility
437660
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chương 83 6241 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 6255 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 5735 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5800 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 Bản raw (chưa dịch) 7564 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 Bản raw (chưa dịch) 6044 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 raw 6299 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 Bản raw (chưa dịch) 6601 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 Bản raw (chưa dịch) 6186 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 Bản raw (chưa dịch) 6021 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 Bản raw (chưa dịch) 5904 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 Bản raw (chưa dịch) 5850 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 Bản raw (chưa dịch) 5858 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 Bản raw (chưa dịch) 5810 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 Bản raw (chưa dịch) 5724 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 Bản raw (chưa dịch) 5595 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 Bản raw (chưa dịch) 5635 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 Bản raw (chưa dịch) 5605 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 Bản raw (chưa dịch) 5759 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 Bản raw (chưa dịch) 5474 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 Bản raw (chưa dịch) 5362 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 Bản raw (chưa dịch) 5437 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 Bản raw (chưa dịch) 5483 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 Bản raw (chưa dịch) 5501 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5572 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5502 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5610 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5745 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5586 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5420 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5274 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chapter 52.2 3170 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chapter 52.1 886 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52b 5293 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5402 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5322 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5240 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5285 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5321 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5298 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5475 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5384 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5400 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5298 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5309 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5376 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5286 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5245 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5199 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5230 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5218 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5215 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5220 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5230 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5282 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5266 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5187 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5193 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5254 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5213 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4528 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4540 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4824 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3891 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4258 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4575 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3878 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4033 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3926 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4013 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4584 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4011 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4294 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4150 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4768 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3214 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4520 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4595 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4506 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5032 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5036 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5007 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1523 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5194 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1680 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5931 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite