Hakaijuu

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done

Hakaijuu

favorite 9 / 10
person 76 votes
visibility
414329
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chương 83 5863 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5985 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 5643 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5660 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 Bản raw (chưa dịch) 7344 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 Bản raw (chưa dịch) 5938 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 raw 5991 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 Bản raw (chưa dịch) 6281 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 Bản raw (chưa dịch) 5986 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 Bản raw (chưa dịch) 5949 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 Bản raw (chưa dịch) 5836 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 Bản raw (chưa dịch) 5768 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 Bản raw (chưa dịch) 5774 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 Bản raw (chưa dịch) 5718 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 Bản raw (chưa dịch) 5646 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 Bản raw (chưa dịch) 5513 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 Bản raw (chưa dịch) 5583 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 Bản raw (chưa dịch) 5553 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 Bản raw (chưa dịch) 5707 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 Bản raw (chưa dịch) 5420 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 Bản raw (chưa dịch) 5314 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 Bản raw (chưa dịch) 5353 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 Bản raw (chưa dịch) 5421 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 Bản raw (chưa dịch) 5437 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5456 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5420 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5520 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5649 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5526 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5324 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5166 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chapter 52.2 2063 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chapter 52.1 328 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52b 5209 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5310 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5234 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5160 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5205 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5183 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5216 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5201 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5216 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5194 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5176 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5219 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5294 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5196 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5161 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5117 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5146 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5132 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5123 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5142 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5126 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5198 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5188 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5119 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5119 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5182 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5143 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4004 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4033 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4047 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3323 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3693 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4026 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3307 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3432 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3335 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3489 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3950 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3446 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3706 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3522 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4191 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2593 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3951 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3975 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3937 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4531 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4429 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4204 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 664 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5076 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 764 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5657 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite