Hakaijuu

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done

Hakaijuu

favorite 9 / 10
person 76 votes
visibility
435730
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chương 83 6055 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 6249 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 5733 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5798 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 Bản raw (chưa dịch) 7562 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 Bản raw (chưa dịch) 6042 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 raw 6297 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 Bản raw (chưa dịch) 6599 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 Bản raw (chưa dịch) 6122 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 Bản raw (chưa dịch) 6017 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 Bản raw (chưa dịch) 5902 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 Bản raw (chưa dịch) 5848 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 Bản raw (chưa dịch) 5854 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 Bản raw (chưa dịch) 5808 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 Bản raw (chưa dịch) 5722 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 Bản raw (chưa dịch) 5593 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 Bản raw (chưa dịch) 5633 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 Bản raw (chưa dịch) 5603 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 Bản raw (chưa dịch) 5757 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 Bản raw (chưa dịch) 5472 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 Bản raw (chưa dịch) 5360 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 Bản raw (chưa dịch) 5435 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 Bản raw (chưa dịch) 5481 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 Bản raw (chưa dịch) 5499 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5534 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5500 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5608 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5741 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5582 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5392 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5244 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chapter 52.2 3079 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chapter 52.1 819 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52b 5287 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5396 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5316 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5234 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5279 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5315 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5292 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5469 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5378 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5394 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5292 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5303 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5370 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5274 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5237 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5191 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5224 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5210 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5207 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5212 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5224 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5274 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5260 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5181 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5187 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5248 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5207 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4479 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4495 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4777 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3836 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4211 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4530 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3819 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3979 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3876 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3975 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4538 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3965 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4247 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4083 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4722 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3169 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4478 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4559 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4479 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5022 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5030 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4957 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1426 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5182 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1580 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5915 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite