Hakaijuu

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done

Hakaijuu

favorite 9 / 10
person 76 votes
visibility
416880
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chương 83 5887 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5997 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 5651 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5670 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 Bản raw (chưa dịch) 7368 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 Bản raw (chưa dịch) 5958 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 raw 6001 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 Bản raw (chưa dịch) 6305 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 Bản raw (chưa dịch) 6004 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 Bản raw (chưa dịch) 5953 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 Bản raw (chưa dịch) 5840 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 Bản raw (chưa dịch) 5784 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 Bản raw (chưa dịch) 5790 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 Bản raw (chưa dịch) 5734 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 Bản raw (chưa dịch) 5662 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 Bản raw (chưa dịch) 5529 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 Bản raw (chưa dịch) 5587 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 Bản raw (chưa dịch) 5557 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 Bản raw (chưa dịch) 5711 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 Bản raw (chưa dịch) 5426 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 Bản raw (chưa dịch) 5320 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 Bản raw (chưa dịch) 5367 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 Bản raw (chưa dịch) 5431 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 Bản raw (chưa dịch) 5447 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5474 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5436 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5538 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5673 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5532 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5330 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5174 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chapter 52.2 2221 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chapter 52.1 387 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52b 5221 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5322 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5242 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5170 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5213 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5193 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5224 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5217 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5226 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5202 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5184 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5225 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5302 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5204 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5167 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5123 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5152 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5142 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5129 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5148 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5144 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5206 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5194 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5125 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5125 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5188 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5149 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4066 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4071 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4179 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3364 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3742 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4086 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3372 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3495 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3399 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3556 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4027 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3516 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3776 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3599 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4268 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2656 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4022 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4047 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3993 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4593 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4491 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4269 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 763 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5088 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 870 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5691 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite