Hakaijuu

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done

Hakaijuu

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
460966
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
83 Chương 83 6413 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 6359 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 5839 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5902 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 Bản raw (chưa dịch) 7680 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 Bản raw (chưa dịch) 6142 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 raw 6399 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 Bản raw (chưa dịch) 6707 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 Bản raw (chưa dịch) 6894 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 Bản raw (chưa dịch) 6089 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 Bản raw (chưa dịch) 5964 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 Bản raw (chưa dịch) 5912 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 Bản raw (chưa dịch) 5922 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 Bản raw (chưa dịch) 5870 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 Bản raw (chưa dịch) 5800 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 Bản raw (chưa dịch) 5655 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 Bản raw (chưa dịch) 5715 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 Bản raw (chưa dịch) 5655 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 Bản raw (chưa dịch) 5811 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 Bản raw (chưa dịch) 5532 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 Bản raw (chưa dịch) 5416 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 Bản raw (chưa dịch) 5517 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 Bản raw (chưa dịch) 5541 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 Bản raw (chưa dịch) 5563 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5632 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5564 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5674 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5849 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5652 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5496 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5358 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chapter 52.2 3952 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chapter 52.1 1475 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52b 5389 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5506 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5476 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5334 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5381 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5429 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5394 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5621 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5482 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5506 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5396 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5445 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5562 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5424 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5333 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5369 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5320 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5322 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5375 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5378 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5312 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5456 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5426 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5437 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5313 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5404 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5427 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5052 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5056 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5162 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5117 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5067 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5030 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4480 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4615 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4862 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4699 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5043 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4601 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4943 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4823 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5055 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3913 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5036 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5240 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5034 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5124 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5168 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5127 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2475 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5450 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 3485 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6143 26/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hakaijuu
Translator Name Amethyst Group
Category Manga
Author honda shingo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite