Dark Air

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing

Dark Air

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
69957
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện là cuộc phiêu lưu kì thú trong thế giới phép thuật. Thể loại không quá xa lạ nhưng tình tiết khiến người đọc luôn cảm thấy thích thú đến nghẹt thở

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
97 Chapter 97 2748 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 604 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 471 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 524 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 393 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 881 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 576 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 572 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 438 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 424 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 533 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 354 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 609 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1104 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 675 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 944 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2264 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 467 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 370 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 524 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1650 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 590 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 478 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 584 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 480 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 402 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 473 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 441 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 377 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 559 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 536 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 494 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 386 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 407 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 831 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 437 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 473 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 408 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 460 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 413 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 359 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 493 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 493 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 419 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 413 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 373 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 496 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 542 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 450 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 512 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 558 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 678 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 427 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 567 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 484 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 475 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 538 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 527 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 436 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 466 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 601 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 400 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 538 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 498 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 560 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 475 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 499 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 508 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 451 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 531 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 457 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 675 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 580 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 596 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 616 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 573 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 609 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 711 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 649 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 865 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 720 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 828 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 565 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 652 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 719 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 730 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 767 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 782 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 778 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 801 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 852 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1063 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1283 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1839 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3902 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5730 11/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Dark Air
Translator Name Vechai
Category Manhwa
Author park min-seo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite