Original

Red Storm

Other Name
Cyungchan Noh
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author cyungchan noh
Status Ongoing

Red Storm

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
231007
local_library
281 Chaps

Genres

Summary

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mình

Chap Title Total Views Date Added Action
282 Chương 282 820 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chapter 280 834 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 282 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chapter 278 332 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 622 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 253 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 377 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 chap 274 1111 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 848 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 850 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 807 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 762 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 chap 269 733 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 chap 268 743 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 chap 267 855 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 chap 266 1039 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 chap 265 678 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 chap 264 873 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 chap 263 1130 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 chap 262 508 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 chap 261 1967 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 chap 260 1400 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 3096 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chapter 258 1181 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chap 257 1008 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chapter 256 1325 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chap 255 1165 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chap 254 889 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chap 253 928 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chapter 252 813 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chap 251 757 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chapter 250 1057 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chap 249 1044 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chapter 248 692 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chap 247 714 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chap 246 812 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chap 245 671 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chap 244 654 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chap 243 602 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chap 242 682 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chap 241 604 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chap 240 676 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chap 239 646 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chap 238 717 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chap 237 584 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chap 236 773 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chap 235 2667 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chap 234 722 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chap 233 795 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 545 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chap 231 579 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chap 230 868 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chap 229 655 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 735 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chap 227 622 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226 795 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chap 225 722 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chap 224 656 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223 689 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chap 222 576 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 555 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chap 220 679 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chap 219 588 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chap 218 378 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chap 217 777 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216 367 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chap 215 329 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chap 214 462 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chap 213 550 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chap 212 326 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 386 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 552 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 355 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 348 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 550 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 383 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 570 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 468 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 443 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chap 202 560 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 502 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 636 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 478 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 539 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 512 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 439 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 679 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 536 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 505 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 530 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 409 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 420 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 378 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 454 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 421 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 459 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 488 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 492 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 399 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 403 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 469 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 437 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 424 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 422 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 560 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 496 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 513 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 408 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 383 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 547 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 481 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 470 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 428 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 361 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 405 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 469 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 428 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 390 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 405 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 423 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 493 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 529 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 548 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 627 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 501 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 553 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 551 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 555 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 411 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 404 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 396 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 436 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 353 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 360 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 444 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 409 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 401 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 460 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 421 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 401 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 440 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 471 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 371 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 395 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 415 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 430 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 580 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 507 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 512 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 425 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 423 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 476 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 484 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 511 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 555 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 478 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 414 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 451 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 423 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 469 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 491 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 512 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 495 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 605 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 522 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 465 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 467 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 504 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 387 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 465 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 608 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 655 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 521 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 469 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 691 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 634 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 626 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 501 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 521 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 578 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 477 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 562 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 428 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 485 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 503 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 599 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 575 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 558 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 609 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 621 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 544 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 644 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 480 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 606 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 611 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 544 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 605 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 582 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 548 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 616 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 583 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 660 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 689 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 788 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 668 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 607 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 628 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 590 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 621 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 603 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 734 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 629 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 579 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 605 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 594 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 700 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 599 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 496 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 685 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 564 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 725 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 575 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 463 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 596 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 511 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 554 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 513 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 749 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 478 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 497 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 587 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 624 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 519 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 642 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 557 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 596 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 646 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 621 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 655 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 619 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 610 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1109 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 983 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1325 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1255 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1190 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1421 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1315 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1285 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1417 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1434 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1607 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1468 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1536 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1579 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1738 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1710 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1965 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1897 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2142 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1862 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1956 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2061 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1820 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1910 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1810 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2212 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2105 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2112 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2097 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2360 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2426 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2355 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2549 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2511 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2834 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3315 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3642 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4655 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5087 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5832 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cyungchan Noh
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author cyungchan noh
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite