Original

Spirit Fingers

Other Name
스피릿 핑거스
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author han kyoung charl
Status Ongoing

Spirit Fingers

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
30423
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

một cô gái bình thường tham gia một vào nhóm vẽ đặc biệt?! một câu chuyện về hành trình tìm ra màu sắc của cô ấy.

Chap Title Total Views Date Added Action
73 Chương 73 119 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 230 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 75 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 44 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 65 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 59 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 61 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 87 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 68 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 101 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 251 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 216 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 163 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 249 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 129 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 375 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 302 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 125 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 186 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 173 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.5 Chap 53.5 170 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 263 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 178 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 220 21/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 379 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 209 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 242 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 284 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 307 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 166 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 217 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 136 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 332 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 232 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 253 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 321 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 242 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 156 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 137 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 319 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 209 13/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 215 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 252 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 230 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 347 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 292 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 211 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 249 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 276 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 390 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 321 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 396 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 384 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 356 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 409 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 330 05/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 588 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 310 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 310 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 405 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 713 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 772 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 592 21/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1448 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1212 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1031 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1248 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 755 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 723 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 769 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 797 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 874 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1397 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3771 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
스피릿 핑거스
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manhwa
Author han kyoung charl
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite