B GROUP NO SHOUNEN X

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga - Eng
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

B GROUP NO SHOUNEN X

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
102513
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

"Vô Dụng" - "Bất Tài" - "Tầm Thường" là lớp bề ngoài của anh chàng Nam chính nhà ta...
Vậy ẩn sâu trong lớp bề ngoài đó là gì?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 2798 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1452 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1610 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1570 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1399 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5430 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5348 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5344 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5328 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5418 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5422 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5415 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5427 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5440 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5446 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5464 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5558 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5556 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5486 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5579 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5798 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6225 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga - Eng
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite