B GROUP NO SHOUNEN X

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

B GROUP NO SHOUNEN X

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
101924
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

"Vô Dụng" - "Bất Tài" - "Tầm Thường" là lớp bề ngoài của anh chàng Nam chính nhà ta...
Vậy ẩn sâu trong lớp bề ngoài đó là gì?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 2685 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1376 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1504 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1500 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1353 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5424 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5340 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5338 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5318 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5412 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5410 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5409 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5421 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5428 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5434 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5454 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5550 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5546 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5474 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5565 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5784 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6199 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite