B GROUP NO SHOUNEN X

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

B GROUP NO SHOUNEN X

favorite 9 / 10
person 10 votes
visibility
101360
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

"Vô Dụng" - "Bất Tài" - "Tầm Thường" là lớp bề ngoài của anh chàng Nam chính nhà ta...
Vậy ẩn sâu trong lớp bề ngoài đó là gì?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 2455 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1324 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1412 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1449 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1342 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5422 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5340 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5338 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5318 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5412 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5408 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5407 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5419 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5426 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5430 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5446 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5546 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5512 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5466 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5555 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5760 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6173 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite