B GROUP NO SHOUNEN X

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

B GROUP NO SHOUNEN X

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
98911
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

"Vô Dụng" - "Bất Tài" - "Tầm Thường" là lớp bề ngoài của anh chàng Nam chính nhà ta...
Vậy ẩn sâu trong lớp bề ngoài đó là gì?

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 1940 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1069 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1131 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1137 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1118 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5396 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5316 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5294 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5288 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5386 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5368 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5377 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5369 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5386 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5398 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5400 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5498 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5480 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5428 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5513 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5656 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5963 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite