B GROUP NO SHOUNEN X

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

B GROUP NO SHOUNEN X

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
98483
local_library
22 Chaps

Genres

Summary

"Vô Dụng" - "Bất Tài" - "Tầm Thường" là lớp bề ngoài của anh chàng Nam chính nhà ta...
Vậy ẩn sâu trong lớp bề ngoài đó là gì?

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 1885 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1029 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1055 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 1092 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1048 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5392 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5314 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5282 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5286 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5384 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5354 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5373 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5355 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5372 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5394 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5384 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5492 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5474 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5422 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5509 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5636 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5951 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
B GROUP NO SHOUNEN X
Translator Name LHManga
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite