Please don't bully me - Nagatoro-san

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Please don't bully me - Nagatoro-san

favorite 9 / 10
person 26 votes
visibility
699756
local_library
141 Chaps

Genres

Summary

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
115 Chapter 115 3633 28/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5161 13/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5764 11/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5117 11/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5170 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5122 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 4167 12/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5090 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5135 14/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5144 01/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5039 13/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5197 02/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5182 13/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 5249 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5312 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5194 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5508 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5413 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5344 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5091 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 4506 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 4615 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3548 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 4716 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 4681 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5098 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4644 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4068 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3053 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2935 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5055 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5055 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3678 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4708 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chương 82.5 3441 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3623 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 4406 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4102 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 4814 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3751 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2960 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2881 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2832 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3474 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3340 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3009 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 4877 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3511 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5662 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5281 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5162 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5051 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 (fix chaps) 5528 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4577 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5026 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5096 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4652 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4534 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.4 Chương 59.4 5132 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.3 Chương 59.3 4781 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 5026 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 5041 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4625 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5007 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5297 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5016 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4551 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4476 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4258 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4409 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 51.2 5009 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 51.1 5463 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5086 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5183 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5313 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 4894 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5071 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 4808 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5170 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5119 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5096 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.6 chap 42.6 5070 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 chap 42.5 5038 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.4 chap 42.4 5251 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.3 chap 42.3 5113 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 chap 42.2 5059 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 chap 42.1 5094 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3700 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 5165 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 5169 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 5163 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 5278 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5137 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5125 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5272 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5293 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.3 Chương 34.3 5164 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 34.2 5095 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 34.1 5238 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5256 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5105 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5317 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chương 31.5 5242 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5130 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5277 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.3 Chapter 29.3 5078 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 5120 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 5156 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5250 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5067 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.3 Chapter 27.3 5361 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 5172 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 5127 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5056 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5345 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5374 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5168 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5179 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5255 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5379 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5355 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5478 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5244 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5508 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 5998 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5800 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3441 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5994 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5912 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6001 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5862 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5909 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5952 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5852 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5912 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5701 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6017 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6011 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6193 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6366 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6599 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite