Please don't bully me - Nagatoro-san

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Please don't bully me - Nagatoro-san

favorite 9 / 10
person 47 votes
visibility
763041
local_library
147 Chaps

Genres

Summary

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
122 Chapter 122 5065 28/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5029 11/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chuong 120 2932 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chuong 119 2545 02/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chuong 118 2822 02/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5267 13/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5036 28/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5301 13/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5922 11/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5199 11/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5440 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5204 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5128 12/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5646 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5293 14/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5234 01/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5275 13/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5289 02/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5332 13/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 5337 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5406 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5366 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5582 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5567 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5406 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5387 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5063 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5073 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 4810 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5068 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5132 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5266 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5021 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4437 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3899 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3360 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5263 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5263 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5112 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5076 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chương 82.5 4312 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5039 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5060 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4746 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5038 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4139 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4272 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3669 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4518 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4345 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3731 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3506 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5163 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5049 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5716 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5325 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5210 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5237 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 (fix chaps) 5574 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5056 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5070 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5200 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5038 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5068 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.4 Chương 59.4 5180 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.3 Chương 59.3 5060 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 5070 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 5353 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5046 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5185 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5475 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5106 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5023 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5077 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4786 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5077 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 51.2 5071 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 51.1 5613 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5162 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5445 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5349 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5063 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5117 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5114 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5234 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5183 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5146 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.6 chap 42.6 5230 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 chap 42.5 5080 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.4 chap 42.4 5295 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.3 chap 42.3 5159 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 chap 42.2 5147 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 chap 42.1 5316 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4431 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 5219 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 5395 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 5229 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 5356 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5189 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5355 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5486 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5345 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.3 Chương 34.3 5276 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 34.2 5199 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 34.1 5474 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5296 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5273 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5395 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chương 31.5 5382 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5262 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5495 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.3 Chapter 29.3 5162 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 5168 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 5290 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5454 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5125 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.3 Chapter 27.3 5649 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 5330 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 5217 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5126 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5437 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5542 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5234 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5259 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5365 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5439 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5493 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5606 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5300 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5648 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 6122 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5872 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4033 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6232 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6146 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6153 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5944 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5967 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6014 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5948 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6158 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5775 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6135 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6081 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6293 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6476 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6695 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite