Please don't bully me - Nagatoro-san

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Please don't bully me - Nagatoro-san

favorite 9 / 10
person 26 votes
visibility
621613
local_library
138 Chaps

Genres

Summary

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
112 Chương 112 3901 11/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 4395 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 4857 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3496 12/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 4668 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5033 14/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4607 01/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 4540 13/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5069 02/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5028 13/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 5023 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5214 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5068 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5272 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5319 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5206 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4030 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3801 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3004 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3010 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2747 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2889 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2937 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3771 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2676 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2418 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2445 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 4694 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 4766 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3039 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2547 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chương 82.5 2715 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3054 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2590 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2690 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3504 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3195 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2175 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2138 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2303 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2256 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2450 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2287 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3450 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2722 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5360 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5031 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5078 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5011 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 (fix chaps) 5462 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4249 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4297 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4870 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4076 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4153 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.4 Chương 59.4 3922 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.3 Chương 59.3 3615 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 3502 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 3721 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3748 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3679 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5087 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4192 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3845 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3733 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3921 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4006 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 51.2 3721 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 51.1 5115 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3908 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4537 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5193 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 4391 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5025 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 4140 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4940 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5073 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4964 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.6 chap 42.6 5024 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 chap 42.5 4161 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.4 chap 42.4 4961 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.3 chap 42.3 4720 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 chap 42.2 4958 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 chap 42.1 5034 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2792 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 5005 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 5061 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 5115 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 5172 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4635 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5069 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5202 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5089 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.3 Chương 34.3 5112 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 34.2 5045 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 34.1 5174 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5202 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5009 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5271 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chương 31.5 5096 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5078 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5191 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.3 Chapter 29.3 5030 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 4957 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 5120 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5152 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4830 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.3 Chapter 27.3 5079 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 4985 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 4796 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4687 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5285 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5338 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5122 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5133 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5193 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5329 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5311 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5374 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5180 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5454 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 5806 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5760 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3137 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5820 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5842 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5951 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5792 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5867 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5896 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5768 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5686 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5633 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5751 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5963 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6115 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6208 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6523 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite