Please don't bully me - Nagatoro-san

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Please don't bully me - Nagatoro-san

favorite 9 / 10
person 48 votes
visibility
808275
local_library
161 Chaps

Genres

Summary

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Một cuộc tình bất ngờ chuẩn bị bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
137 Chương 137 2147 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2110 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 856 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 849 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133: Em hiểu ý anh mà, Senpai. 2107 02/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 3782 26/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1211 26/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2425 24/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2071 20/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1247 20/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1098 20/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 2849 18/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1147 18/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chuong 123 1279 18/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5387 28/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5117 11/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chuong 120 3494 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chuong 119 3469 02/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chuong 118 3412 02/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5337 13/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5094 28/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5349 13/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6182 11/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5253 11/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5536 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5252 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5160 12/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5678 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5333 14/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5314 01/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5303 13/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5321 02/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5444 13/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 5385 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5462 28/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5450 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5676 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5587 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5434 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5429 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5327 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5105 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 4982 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5150 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5160 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5316 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5045 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5044 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4170 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3736 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5321 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5343 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5154 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5224 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chương 82.5 4532 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5091 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5120 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5021 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5062 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4343 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5034 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3864 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5393 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5200 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3928 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3838 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5199 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5079 01/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5882 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5563 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5246 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5403 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 (fix chaps) 5686 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5276 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5092 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5222 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5338 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5168 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.4 Chương 59.4 5204 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.3 Chương 59.3 5218 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chương 59.2 5090 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.1 Chương 59.1 5383 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5160 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5209 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5495 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5124 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5041 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5101 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4929 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5105 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.2 Chương 51.2 5093 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.1 Chương 51.1 5703 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5208 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5553 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5433 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5235 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5257 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5132 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5282 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5201 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5186 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.6 chap 42.6 5314 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 chap 42.5 5140 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.4 chap 42.4 5341 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.3 chap 42.3 5191 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 chap 42.2 5181 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 chap 42.1 5414 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4871 07/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 5253 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 5429 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 5383 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 5388 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5235 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5391 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5514 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5843 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.3 Chương 34.3 5304 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 34.2 5499 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 34.1 5498 18/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5436 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5307 17/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5419 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chương 31.5 5414 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5706 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5519 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.3 Chapter 29.3 5186 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chapter 29.2 5258 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chapter 29.1 5314 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5478 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5187 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.3 Chapter 27.3 6011 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 5368 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 5255 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5270 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5487 19/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5574 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5260 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5289 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5389 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5471 04/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5527 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5714 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5338 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5714 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 6156 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5946 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5033 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6818 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6298 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6369 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5980 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6007 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6072 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5980 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6272 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 5817 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6205 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6135 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6361 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6542 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7169 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Please don't bully me - Nagatoro-san
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite