Hiệp Sĩ Giấy G

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Hiệp Sĩ Giấy G

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
98435
local_library
137 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về thế hệ sau của các Hiệp Sĩ Giấy tiếp tục công cuộc phò thiện diệt ác của mình.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
105.1 Chương 105.1 843 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 867 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chương 104.2 650 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chương 104.1 674 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104A 422 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 612 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 683 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1976 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.2 Chương 102.2 493 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 516 11/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 796 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chương 101.2 535 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1159 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 747 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chương 100.1 804 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1026 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 698 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 Chapter 99.1 573 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 796 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chapter 98.2 558 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chương 98.1 699 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 855 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chương 97.2 648 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chương 97.1 368 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 839 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chương 96.2 666 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.1 Chương 96.1 292 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 810 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chương 95.2 586 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 755 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chương 94.2 608 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chương 94.1 355 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 884 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chương 93.2 627 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.1 Chương 93.1 763 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1314 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 629 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.1 Chương 92.1 655 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1295 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chương 91.1 626 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 873 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 607 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.1 Chương 90.1 653 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1837 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 537 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 450 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 448 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 384 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 458 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 352 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 422 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 401 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 445 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 818 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 324 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 233 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 253 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 727 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 818 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 255 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 324 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 312 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 279 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 370 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 501 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 260 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 292 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 292 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 309 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 386 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 808 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 589 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 593 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 917 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2316 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1683 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1041 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1231 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 581 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 478 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 548 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 457 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 481 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 445 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 556 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 533 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 504 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 401 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 353 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 486 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 434 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 688 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 468 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 495 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 590 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.4 Chương 38.4 504 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.3 Chương 38.3 939 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 38.2 484 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 38.1 585 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 560 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 498 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 587 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 535 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3746 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 472 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 536 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 554 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 669 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1027 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 485 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 607 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 512 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 501 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 621 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 709 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 459 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 460 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 493 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 570 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 491 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 492 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 456 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 756 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 773 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 678 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 963 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 836 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 777 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1263 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 997 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1052 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1295 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1115 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1103 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1271 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1382 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3624 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite