Hiệp Sĩ Giấy G

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing

Hiệp Sĩ Giấy G

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
84257
local_library
137 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về thế hệ sau của các Hiệp Sĩ Giấy tiếp tục công cuộc phò thiện diệt ác của mình.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
105.1 Chương 105.1 496 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 721 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chương 104.2 495 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chương 104.1 560 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104A 260 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 515 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 592 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1787 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.2 Chương 102.2 403 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 418 11/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 714 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chương 101.2 436 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1059 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 652 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chương 100.1 740 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 934 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 613 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 Chapter 99.1 532 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 752 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chapter 98.2 529 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chương 98.1 620 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 799 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chương 97.2 591 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chương 97.1 307 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 762 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chương 96.2 509 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.1 Chương 96.1 226 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 717 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chương 95.2 507 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 681 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chương 94.2 528 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chương 94.1 253 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 791 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chương 93.2 536 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.1 Chương 93.1 617 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1237 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 532 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.1 Chương 92.1 576 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1193 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chương 91.1 597 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 775 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 518 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.1 Chương 90.1 570 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1659 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 446 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 303 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 342 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 298 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 394 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 275 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 301 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 306 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 374 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 719 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 204 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 136 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 162 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 645 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 713 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 154 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 223 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 157 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 179 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 302 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 285 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 167 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 195 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 201 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 231 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 289 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 676 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 489 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 508 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 828 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2246 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1585 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 941 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1197 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 522 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 406 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 429 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 409 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 406 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 365 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 437 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 472 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 373 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 357 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 340 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 324 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 365 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 551 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 381 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 413 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 457 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.4 Chương 38.4 443 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.3 Chương 38.3 907 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 38.2 445 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 38.1 432 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 461 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 394 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 482 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 515 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2684 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 403 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 477 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 442 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 551 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 871 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 398 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 475 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 439 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 344 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 537 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 602 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 373 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 448 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 393 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 517 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 414 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 389 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 400 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 663 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 686 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 609 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 861 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 659 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 752 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1120 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 897 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 938 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1177 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1032 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1040 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1163 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1258 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3379 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite