Hiệp Sĩ Giấy G

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Hiệp Sĩ Giấy G

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
94561
local_library
137 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về thế hệ sau của các Hiệp Sĩ Giấy tiếp tục công cuộc phò thiện diệt ác của mình.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
105.1 Chương 105.1 733 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 812 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chương 104.2 608 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chương 104.1 661 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104A 375 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 594 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 650 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1959 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.2 Chương 102.2 460 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 516 11/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 776 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chương 101.2 497 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1148 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 730 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chương 100.1 772 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 998 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 668 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 Chapter 99.1 573 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 783 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chapter 98.2 558 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chương 98.1 636 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 832 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chương 97.2 611 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chương 97.1 321 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 826 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chương 96.2 605 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.1 Chương 96.1 276 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 783 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chương 95.2 575 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 731 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chương 94.2 590 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chương 94.1 328 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 868 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chương 93.2 597 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.1 Chương 93.1 729 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1268 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 600 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.1 Chương 92.1 630 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1281 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chương 91.1 626 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 840 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 588 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.1 Chương 90.1 624 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1733 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 492 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 397 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 437 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 349 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 438 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 293 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 382 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 383 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 445 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 802 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 310 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 201 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 253 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 708 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 799 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 224 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 268 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 261 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 263 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 356 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 396 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 260 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 292 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 258 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 278 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 375 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 778 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 559 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 557 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 878 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2300 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1668 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1011 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1197 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 549 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 450 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 494 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 446 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 461 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 431 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 514 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 533 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 474 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 387 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 340 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 373 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 434 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 673 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 408 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 477 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 574 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.4 Chương 38.4 488 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.3 Chương 38.3 939 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 38.2 484 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 38.1 514 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 544 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 459 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 561 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 515 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3715 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 453 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 523 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 517 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 651 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 980 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 473 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 577 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 499 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 483 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 594 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 709 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 419 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 448 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 464 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 554 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 471 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 462 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 431 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 712 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 762 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 678 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 922 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 807 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 763 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1222 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 964 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1023 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1269 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1090 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1068 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1234 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1290 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3575 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite