Hiệp Sĩ Giấy G

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Hiệp Sĩ Giấy G

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
87355
local_library
137 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về thế hệ sau của các Hiệp Sĩ Giấy tiếp tục công cuộc phò thiện diệt ác của mình.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
105.1 Chương 105.1 539 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 748 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chương 104.2 528 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chương 104.1 607 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104A 306 20/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 552 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 605 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1861 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.2 Chương 102.2 403 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.1 Chương 102.1 418 11/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 714 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chương 101.2 436 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1059 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 680 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chương 100.1 740 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 945 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 Chapter 99.2 613 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 Chapter 99.1 532 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 768 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chapter 98.2 547 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chương 98.1 620 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 799 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chương 97.2 591 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chương 97.1 321 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 806 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chương 96.2 545 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.1 Chương 96.1 226 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 731 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chương 95.2 507 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 692 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chương 94.2 528 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chương 94.1 269 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 805 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chương 93.2 570 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.1 Chương 93.1 653 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1252 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 548 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.1 Chương 92.1 587 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1219 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chương 91.1 597 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 775 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 537 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.1 Chương 90.1 584 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1688 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 446 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 347 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 361 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 318 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 408 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 293 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 332 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 306 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 374 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 739 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 220 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 136 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 191 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 645 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 713 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 154 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 252 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 176 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 179 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 302 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 318 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 214 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 210 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 221 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 231 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 326 07/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 687 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 522 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 522 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 842 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2266 30/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1635 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 941 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1197 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 522 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 406 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 458 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 428 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 421 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 365 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 475 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 472 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 402 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 373 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 340 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 344 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 385 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 570 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 381 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 432 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 495 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.4 Chương 38.4 443 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.3 Chương 38.3 907 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.2 Chương 38.2 458 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.1 Chương 38.1 459 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 474 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 394 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 501 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 515 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3675 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 403 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 477 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 442 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 586 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 883 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 398 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 510 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 439 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 362 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 557 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 620 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 388 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 448 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 418 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 517 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 414 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 389 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 400 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 663 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 714 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 609 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 861 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 722 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 752 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1209 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 911 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 951 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1243 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1032 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1040 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1174 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1258 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3395 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hiệp Sĩ Giấy G
Translator Name Mega Team
Category Manhua
Author chu hiển tông
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite